Dnr: 2673-12

HFD –Skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 14 april 2014, mål nr 2673-12

Inkomsttaxering 2009

Sammanfattning

Ett bolag har i sin inkomstdeklaration redovisat ett för lågt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader. Frågan är om bolaget har lämnat en sådan oriktig uppgift som medför att skattetillägg kan tas ut eller om lämnade deklarationsuppgifter väcker Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet. Uppgifterna i deklarationen visar att det finns en betydande differens mellan posten för pensionskostnader och deklarerat underlag för särskild löneskatt. Högsta förvaltningsdomstolens bedömning är att deklarationsuppgifterna inte väcker Skatteverkets utredningsskyldighet.

Högsta förvaltningsdomstolen anser inte heller att det finns grund för hel eller delvis befrielse från skattetillägget.

Referat

Bolaget har i sin inkomstdeklaration (INK 2) redovisat 16 076 133 kr som underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader. Samtidigt framgår det av deklarationsuppgifterna att bolagets pensionskostnader för beskattningsåret uppgår till 35 636 267 kr.

Efter Skatteverkets förfrågan och övervägande kom bolaget in med en rättad inkomstdeklaration där underlaget för särskild löneskatt höjdes till 27 400 482. Skatteverket beslutade i enlighet med dessa uppgifter och tog samtidigt ut ett skattetillägg med 1 098 914 kr.

Bolaget överklagade och yrkade att skattetillägget skulle undanröjas eftersom differensen mellan deklarerat underlag för löneskatt och bolagets pensionskostnader är så stor att det framstår som uteslutet att Skatteverket skulle godta uppgifterna om underlaget för löneskatt utan närmare utredning. I andra hand yrkade bolaget att skattetillägget skulle sättas ned eftersom det var oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp. Både förvaltningsrätten och kammarrätten avslog bolagets överklagande.

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som kammarrätten vilket innebär att de uppgifter som hade lämnats i deklarationen inte väcker Skatteverkets utredningsskyldighet i skattetilläggssammanhang (särskild utredningsskyldighet). Inte heller ansåg domstolen att skattetillägget vara oproportionerligt i förhållande till felaktigheten. Det fanns därför inte grund för hel eller delvis befrielse från skattetillägget.

Skatteverkets kommentar

En uppgift anses inte vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats till ledning för beskattningen utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut eller om uppgiften är sådan att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut (49 kap. 5 § andra stycket 1 SFL).

Bedömningen om en oriktig uppgift har lämnats eller om lämnade uppgifter väcker Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet ska endast göras utifrån de uppgifter som har lämnats till ledning för beskattningen. Andra uppgifter som Skatteverket har tillgång till som t.ex. föregående års deklaration eller uppgifter i olika register ska alltså inte beaktas.

Det finns sedan tidigare ett antal avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen där frågan om Skatteverkets utredningsskyldighet har varit uppe till bedömning. En slutsats av dessa domar är att Skatteverkets utredningsskyldighet inte anses ha uppkommit om det inte framstår som närmast uteslutet att yrkandet skulle ha godtagits utan utredning (RÅ 2004 ref. 11, RÅ 2004 not. 102, RÅ 2004 not 164, RÅ 2005 ref. 7, RÅ 2004 ref. 75, RÅ 2004 ref. 106).

Skatteverket har i ett ställningstagande (dnr 131 95447-06/111) redovisat sin uppfattning om Skatteverkets utredningsskyldighet när deklarerat underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader framstår som lågt i förhållande till uppgivna pensionskostnader m.m. Skatteverkets uppfattning är att utredningsskyldigheten normalt inte väcks i denna situation. Ställningstagandet motiveras bl.a. med att det finns ett antal situationer då diskrepansen skulle kunna vara riktig. Det kan därför inte anses som uteslutet att Skatteverket skulle ha godtagit de deklarerade uppgifterna utan utredning.

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar tidigare praxis. Den överensstämmer även med den bedömning som Skatteverket har gjort i sitt ställningstagande.

Av domen kan vidare utläsas Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet inte väcks enbart av den omständigheten att det finns en betydande differens mellan deklarerade pensionskostnader och underlag för särskild löneskatt. Det innebär i ett fall som detta att även om deklarationsuppgifterna ger Skatteverket anledning att begära in ytterligare uppgifter från bolaget så påverkar det inte bedömningen av om en oriktig uppgift har lämnats.

Befrielse

Bolaget menar att felet beror på ett misstag som senare skulle ha upptäckts hos bolaget. Ett skattetillägg som uppgår till 1 098 914 kr skulle därför framstå som oproportionerligt i förhållande till felet. Utifrån misstagets karaktär dvs. att bolaget felaktigt redovisar 16 076 133 kr istället för 27 400 482 kr som underlag för särskild löneskatt liksom övriga omständigheter i målet menade dock domstolarna att ett skattetillägg som uppgår till mer än en miljon kronor inte är att betrakta som oproportionerligt.