Områden: Inkomstskatt

Dnr: 2122-13

Nytt: 2021-12-10

Genom dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2021-11-25, mål nr 1763-20 är denna rättsfallskommentar överspelad.

Kammarrätten anser inte att den del av ersättningen som betalats ut av det amerikanska bolaget kan anses utbetald av den svenska arbetsgivaren.

Kammarrättens i Stockholm dom den 10 mars 2014, mål nr 2122-13

Forskarskattenämnden kan besluta om skattelättnader för nyckelpersoner under vissa förutsättningar. Bl.a. gäller att arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller att det är ett utländskt företag med fast driftställe här. Arbetsgivare är den som betalar ut ersättningen (1 § lag (1999:1305) om Forskarskattenämnd). Nämnden beslutar om skattelättnader om lön och annan ersättning för arbete i Sverige överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas (11 kap. tredje stycket 22 § IL).

Den svenske arbetsgivaren stod endast för bostads- och skatteförmåner. Resterande delar av ersättningarna till X stod det amerikanska bolaget för. Det är först när dessa ersättningar räknas samman som ersättningarna når upp till den nivå som krävs enligt den s.k. beloppsregeln. Det amerikanska bolaget fakturerade dock det svenska bolaget för ersättningen som bolaget betalade ut. Därmed menade X att det svenska bolaget bar hela lönekostnaden. Av domen framgår att X ansåg att det var fråga om betalningsförmedling. X tog även upp att det svenska bolaget hade de arbetsledande funktionerna. Anledningen till att han stod kvar i amerikansk socialförsäkring var att den svensk-amerikanska socialförsäkringskonventionen gav honom denna möjlighet.

Kammarrätten anser sammanfattningsvis att utbetalningen från det amerikanska bolaget inte betalats ut av den svenska arbetsgivaren.

Kommentar

Kammarrätten anser inte att den del av lönen som det amerikanska bolaget står för är utbetald av den svenska arbetsgivaren. Det innebär således att rätten inte accepterat att det amerikanska bolaget agerat som betalningsförmedlare i den beskrivna situationen. Detta överensstämmer med Skatteverkets inställning, se även ställningstagande från 2005 som behandlar frågan ”Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren ett beslut från Forskarskattenämnden” (Skatteverket 2005-06-17, dnr 130 352766-05/111).