Områden: Inkomstskatt

Dnr: 4718-13

Kammarrätten i Göteborg, 2014-02-26, mål nr 4718-13

Kammarrätten anser att dispositionsrätten upphört först i samband med köparens tillträde av fastigheten.

X var bosatt i Sverige från oktober 1991 fram till den 2 april 2009, då han flyttade ut till USA. X var dansk medborgare. Fastigheten som X ägt här i landet avyttrades. Köpekontraktet upprättades i februari 2009. Köparen tillträdde formellt först den 30 april 2009. Kammarrätten anser att det är dispositionsrätten till bostaden som är väsentlig. Domstolen anser att denna upphörde först i samband med köparens tillträde till fastigheten den 30 april 2009. X har därmed haft en bostad inrättad för åretruntbruk fram till denna tidpunkt, trots att bostaden redan dessförinnan tömts på bohag och att nyckeln överlämnats till mäklare. Domstolen hänvisar i sin dom till RÅ 2009 not. 83.

Kommentar

Utgången i kammarrättens dom överensstämmer med Skatteverkets synsätt.