Områden: Inkomstskatt

Dnr: 7077-13

HFD 2014-02-24, Fråga om kortare avbrott enligt 3 kap. 10 § IL vid tillämpning av ettårsregeln

Ettårsregeln har ansetts tillämplig för en person som under anställningen och vistelsen utomlands övernattat även i andra länder. Antalet dagar för dessa avbrott har ansetts omfattande men i de flesta fall varit begränsade till en övernattning och nödvändiga på grund av säkerhetsföreskrifter

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 24 februari 2014 i mål 7077-13

Av förutsättningarna i domen framgår bl.a. att AA är obegränsat skattskyldig i Sverige.  Han arbetar som pilot vid ett flygbolag i Förenade Arabemiraten, där han också är bosatt med sin familj. I sitt arbete så företar han resor till olika länder utanför Förenade Arabemiraten varav ett antal resor är förenade med övernattning. Enligt uppgift kommer han att tillbringa 120 dagar per år utanför Förenade Arabemiraten, varav 14 dagar avser semester i Sverige medan resterande antal dagar är tjänsteresor förenade med övernattning.

Frågan i det överklagade förhandsbeskedet är om de aktuella tjänsteresorna utgör sådana avbrott i utlandsvistelsen som utgör hinder mot att tillämpa ettårsregeln.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver följande i sin motivering.

”Den första fråga Högsta förvaltningsdomstolen har att ta ställning till är om de aktuella tjänsteresorna innebär att AA gjort avbrott i vistelsen i Förenade Arabemiraten.

I rättsfallet HFD 2011 ref. 40 hade den skattskyldige sin bostad i ett land men sin anställning i ett annat land. Högsta förvaltningsdomstolen fann att vid tillämpning av ettårsregeln ska den skattskyldige anses ha vistats i det land där han haft sin dygnsvila.

Eftersom AA under de aktuella tjänsteresorna haft sin dygnsvila utanför Förenade Arabemiraten får tjänsteresorna anses utgöra avbrott i vistelsen där.

Nästa fråga är om tjänsteresorna utgör sådana kortare avbrott som enligt 3 kap. 10 § IL ska räknas in i vistelsetiden utomlands.

Antalet dagar i samband med tjänsteresor då AA får anses göra avbrott i vistelsen i Förenade Arabemiraten är visserligen omfattande. Avbrotten är emellertid i de allra flesta fallen begränsade till en övernattning och är nödvändiga på grund av de säkerhetsföreskrifter som gäller för piloter.

Med hänsyn till det anförda finner Högsta förvaltningsdomstolen att tjänsteresorna ska behandlas som sådana kortare avbrott i vistelsen i Förenade Arabemiraten som ska räknas in i den tid för vistelse som avses i ettårsregeln. Avbrotten utgör därmed inte hinder mot att tillämpa ettårsregeln.”

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer därmed det förhandsbeskedet som Skatterättsnämnden meddelade den 4 oktober 2013 (dnr 79-13/D).

Skatteverkets kommentar:

Högsta förvaltningsdomstolen fann att de dagar som personen vistas utanför Förenade Arabemiraten är omfattande till antalet men är vid de flesta tillfällena begränsade till en övernattning och är nödvändiga på grund av de säkerhetsföreskrifter som gäller för piloter. Ettårsregeln har ansetts tillämplig med anledning av i domen angivna, speciella förhållanden. 

Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom har Skatteverkets ställningstagande Kortare avbrott för vistelse i Sverige och i tredje land vid tillämpning av sexmånadersregelnoch ettårsregeln (131 643031 - 10/111), upphört att gälla (131 129844 - 14/111).