Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 2143-13

Uttag från ett handelsbolag som ägdes av annat handelsbolag ansågs inte utgöra ett uttag enligt 22 kap. 3 § IL. Någon uttagsbeskattning kunde därför inte ske. Skatteverket har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrätten i Jönköpings dom den 22 januari 2014 (mål nr 2143-13)

Inkomsttaxering 2008, eftertaxering

Bakgrund

KK KB gjorde under februari 2007 en koncernintern överlåtelse till R AB av fem fastigheter för en ersättning motsvarande skattemässigt värde. R AB såldes därefter externt för marknadspris. KK KB ägdes till 99 procent av AM KB som i sin tur ägdes till 99,9 procent av BL AB. I december 2007 såldes andelarna i KK KB externt. Enligt avtal skulle resultatet i KK KB fram till tidpunkten för tillträdet av andelarna redovisas hos säljaren (AM KB).

Enligt 22 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) gäller följande:

”Med uttag avses också att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat. Motsvarande gäller om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång till den skattskyldige eller någon annan.”

Skatteverket ansåg att det förelåg ett uttag från KK KB enligt 22 kap. 3 § IL eftersom ersättningen för fastigheterna understeg markandsvärdet på respektive fastighet. Om ett uttag föreligger ska uttagsbeskattning ske enligt 22 kap. 7 § IL om inte bestämmelser i 23 kap. IL om underprisöverlåtelser är tillämpliga. Genom lydelsen i 23 kap. 5 § IL kunde ett handelsbolag som ägdes av ett annat handelsbolag inte delta i en underprisöverlåtelse, jfr prop. 1998/99:15 s. 271. Skatteverket beslutade därför att beskattning av de fem fastigheterna skulle ske som om de avyttrats till marknadsvärde (uttagsbeskattning). Eftersom BL AB genom sitt delägande i AM KB var skattskyldig delägare i KK KB (jfr 5 kap. 1 § IL) beskattades BL AB för uttaget. Beslutet överklagades av BL AB.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten (i likhet med förvaltningsrätten) ansåg att lagtexten i 22 kap. 3 § IL endast omfattar uttag i ett handelsbolag då handelsbolaget är direktägt av en skattskyldig delägare. Eftersom AM KB som delägande subjekt inte är skattskyldig ansåg kammarrätten att ett uttag från KK KB inte omfattades av lagtextens ordalydelse.  Någon uttagsbeskattning enligt 22 kap. 7 § IL kunde därför inte ske. Enligt kammarrätten skulle en annan tolkning av lagtexten strida mot legalitetsprincipen.

Kommentar: Skatteverket delar inte kammarrättens uppfattning och menar att ett begreppet uttag i 22 kap. 3 § även omfattar de fall där uttaget gjorts i ett handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag. Verket har därför överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen och begärt prövningstillstånd. Högsta Förvaltningsdomstolen har i dom den 28 maj 2015 (mål nr 1578-14) ändrat kammarrättens dom. I övrigt kan noteras att nuvarande bestämmelser 23 kap. IL innebär att ett handelsbolag inte utgör ett sådant subjekt som kan delta i en underprisöverlåtelse (skr. 2007/08:148, prop. 2008/09:37 och SFS 2008:1063).