Områden: Inkomstskatt

Datum: 2013-07-04

Dnr: 131 417693-13/111

1 Sammanfattning

Avräkningsbar schweizisk lump-sum skatt beräknas genom en proportionering utifrån skattepliktig svensk inkomsts andel av den faktiska totala inkomsten och inte det fiktiva beskattningsunderlaget enligt lump-sum tax.

2 Frågeställning

Med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”Avräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem aufwand”, dnr 131 561645-08/111har frågan ställts om hur avräkningsbar Schweizisk inkomstskatt ska beräknas.

3 Gällande rätt m.m.

I Schweiz obegränsat skattskyldiga personer beskattas för samtliga inkomster oavsett varifrån de härrör. Nyinflyttade personer eller de som varit bosatta utanför Schweiz i minst tio år och som inte har några aktiva inkomster från Schweiz kan i stället välja att betala inkomstskatt på ett belopp motsvarande fem gånger bostadskostnaden, s.k. lump sum tax. Skatteunderlaget får inte understiga en viss miniminivå, ”comparative taxation”. Det får heller inte understiga summan av de inkomster som har sin källa i Schweiz eller de inkomster för vilka yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning enligt vissa skatteavtal framställts. Den beskattningsbara inkomsten beskattas enligt ordinarie skattetabell.

4 Bedömning

Beräkningen av avräkningsbar lum-sum skatt ska ske utifrån den fullständiga och detaljerade självdeklaration som i normalfallet lämnas i Schweiz.

Visar denna skatteberäkning att såväl skatt på förvärvsinkomst, skatt på inkomst av kapital och förmögenhetsskatt skulle ha utgått ska lump-sum skatten till att börja med reduceras till proportionell del avseende skatt på förvärvsinkomst och sedan ytterligare för den svenska inkomsten del av den totala inkomsten.