Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 115-09/D

Värdeförändringar på skulder i euro som beror på ändrad växelkurs mellan euro och svenska kronor har inte ansetts påverka den beskattningsbara inkomsten vid en omräkning av resultatet till svenska kronor.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 22 februari 2011.

Skatterättsnämndens bedömning:

"Vid beskattningen av filialens inkomster gäller lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. (omräkningslagen). Enligt den lagen ska som huvudregel det löpande resultatet i euro inom det till redovisningen s.k. kopplade området räknas om till svenska kronor enligt beskattningsårets genomsnittliga växlingskurs (5 §). För beskattning av transaktioner som inte ingår i det kopplade området finns inga särskilda bestämmelser, vilket leder till att beräkningarna och beskattningen ska ske enligt "vanliga" regler i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, se prop. 1999/2000:23, t.ex. s. 173-175.

Omräkningslagen innehåller bestämmelser som innebär att det skattepliktiga resultatet  — som, såvitt avser kopplade poster, mäts i euro — för deklarationsändamål räknas om till svenska kronor. Att euro är beskattningsvaluta framgår även motsatsvis av 11 § första stycket som anger att i stället för vad som föreskrivs i 14 kap. 8 § IL ska fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i annan valuta än euro värderas till kursen vid beskattningsårets utgång.

Detta betyder att valutakursförändringar på till redovisningen kopplade poster i euro inte kommer att tas med vid beräkningen av ett euroredovisande företags skattepliktiga resultat utan behandlas på motsvarande sätt som gäller för sådana poster i svenska kronor för företag som har sin redovisning i svenska kronor."

Därefter konstaterade Skatterättsnämnden att de ifrågavarande skulderna inte är sådana poster som ska kapitalvinstbeskattas. Därför ska värdeförändringen som beror på ändrad växelkurs mellan euro och den svenska kronan på den ifrågavarande skulden inte vare sig tas upp eller dras av.

Kommentar:

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och begärt fastställelse.