Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 7525-10

Högsta förvaltningsdomstolen, 2014-01-14, 7525-10

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag, till vilket skattepliktiga koncerngemensamma tjänster tillhandahållits, har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

Bakgrund

Bolaget yrkade i skattedeklaration för december 2006 avdrag för ingående skatt vid förvärv av konsulttjänster från ett annat EU-land. Tjänsterna avsåg biträde vid avyttring av ett dotterbolag. Skatteverket fann i omprövningsbeslut att avdrag inte skulle medges. Enligt beslutet fick förvärvet av tjänsterna anses ha ett direkt och omedelbart samband med bolagets försäljning av dotterbolagsaktierna. Kammarrätten fann, bl.a. mot bakgrund av EU-domstolens dom i mål C-29/08 SKF, att överlåtelsen av dotterbolagsaktierna skulle likställas med en verksamhetsöverlåtelse, varför transaktionen inte utgjorde någon omsättning i mervärdesskattehänseende. Bolaget ansågs därför bedriva en fullt ut mervärdesskattepliktig verksamhet, och avdrag skulle medges för hela den ingående skatten såsom allmän omkostnad.

Avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde underinstansernas avgöranden och visade målet åter till Skatteverket.

Kommentar

Den fråga i målet som ledde till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd var om ett moderbolags avyttring av aktierna i dotterbolaget ska likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Lagrum: 3 kap. 9 och 25 §§ mervärdes skattelagen (1994:200).

Under processens gång meddelade EU-domstolen dom i mål C-651-11, X BV.

En slutsats av båda målen är att en avyttring av enbart aktier inte kan anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse, jfr Skatteverkets ställningstagande 2011-01-19, dnr 131 780946-10/111.

Den ingående skatt som målet gällde avsåg bolagets kostnad för förvärv av konsulttjänster från ett annat EU-land. Bolaget hade i sin mervärdesskattedeklaration för aktuell period redovisat utgående skatt på det förvärvet och yrkat avdrag för ingående skatt med samma belopp. Under processens gång framförde bolaget att den av bolaget redovisade utgående skatten mot bakgrund av HFD 2013 ref. 32 bör anses vara en från skatteplikt undantagen aktieförmedlingstjänst. Skatteverket gjorde – efter företagen utredning – samma bedömning som bolaget. Om bolaget inte ska redovisa någon utgående skatt på de förvärvade tjänsterna från annat EU-land, finns det inte heller någon ingående skatt att yrka avdrag för (jfr 8 kap. 2 § ML).

Frågan om bolagets avdragsrätt för ingående skatt och invändningen om att de förvärvade tjänsterna inte är skattepliktiga återförvisades av HFD till Skatteverket för handläggning.

För bedömning av avdragsrätt vid försäljning av enbart aktier i dotterbolag i andra fall än det nu aktuella fallet hänvisas till Skatteverkets ställningstagande 2011-01-19, dnr 131 780946-10/111.