Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 631565-14/111

Svea hovrätts beslut 2004-10-18 i mål Ö 6979-04

SAKEN

Hovrätten upphävde ett konkursbeslut sedan det genom konkursförvaltarens utredning blivit klarlagt att bolaget var solvent.

Vad gällde bolagets yrkande om ersättning för rättegångskostnader skrev hovrätten: ” Genom den tillgångsundersökning som föranledde statens ansökan om att försätta bolaget i konkurs framgick att bolaget saknade utmätningsbara tillgångar för täckande av skulden. Efter det att bolaget vid tingsrätten försattes i konkurs har det, av uppgifter från konkursförvaltaren, framkommit att bolaget har tillgångar som täcker bolagets skulder. Bolaget har inte, vare sig vid tingsrätten eller i hovrätten, medverkat till att få fram de uppgifter som hovrättens beslut om att nu upphäva konkursen vilar på. På grund härav skall vardera parten, då bolaget får anses ha orsakat en onödig rättegång, stå för sina rättegångskostnader i hovrätten.”

SKATTEVERKETS KOMMENTARER

En gäldenär som förhåller sig passiv inför eller i ett konkursansökningsmål och därför försätts i konkurs får själv stå för sin rättegångskostnader även om konkursbeslutet senare upphävs.

LAGRUM

18 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)