Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 631571-14/111

Svea hovrätts beslut 2006-10-24 i mål Ö 8737-05

SAKEN

I ett konkursansökningsmål betalade gäldenärsbolaget två dagar före konkursförhandlingen r den av staten vid tingsrätten åberopade konkursfordran sånär som ett mindre belopp. Bolaget uteblev från förhandlingen varför det försattes i konkurs. Konkursbeslutet upphävdes sedermera av hovrätten (se RÄB 25-08).

Bolaget yrkade att konkurskostnaderna skulle bestridas av staten, eftersom konkursen enligt bolagets uppfattning orsakats av KFM:s och tingsrättens felaktiga handläggning.

Hovrätten ansåg att bolagets agerande varit av betydelse för utgången av konkursärendet och fastställde tingsrättens beslut att bolaget skulle betala konkurskostnaderna.

SKATTEVERKETS KOMMENTARER

En gäldenär som förhåller sig passiv i ett konkursansökningsmål och därför försätts i konkurs får själv stå för konkurskostnaderna även om konkursbeslutet senare upphävs.

LAGRUM

2 kap.25 §, 14 kap. 2 § och 17 kap. 3 § konkurslagen (1987:682)