Områden: Punktskatter och trafikskatter (Fordonsskatt)

Datum: 2007-11-27

Dnr: 131 700370-07/111

1 Sammanfattning

 Om ett fordon gått över till ny ägare samma dag som fordonet blir skattepliktigt med anledning av påställning eller upphör att vara skattepliktigt med anledning av avställning, ska skyldigheten att betala fordonsskatt respektive rätten att återfå överskjutande skatt anses ha uppkommit vid samma tidpunkt som när fordonet gått över till ny ägare.

 Om ett fordon gått över till ny ägare samma dag som en ändring av vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL, träder ikraft, ska skyldigheten att betala tillkommande skatt respektive rätten att återfå överskjutande skatt anses ha uppkommit vid samma tidpunkt som när fordonet gått över till ny ägare.

 

2 Bakgrund och frågeställning

 Fråga har ställts om ett fordon kan anses ha övergått till ny ägare före det att fordonet blir skattepliktigt eller upphör att vara skattepliktigt, i de fall dessa två händelser inträffar samma dag.

 Bakgrunden till frågan är om omprövningsregeln i 4 kap. 4 § första eller tredje stycket VSL ska tillämpas.

 

3 Gällande rätt m.m.

 Bestämmelser om avställning och påställning av fordon samt ändrade förhållanden i fråga om fordon finns i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, FVTR.

 Enligt 8 kap. 6 § FVTR räknas avställningstiden från och med den dag anmälan om avställning kom in till Vägverket.

 Enligt 8 kap. 12 § FVTR räknas tiden för påställning från och med dagen för Vägverkets beslut.

 Av 10 kap. 2 § FVTR framgår att den nye ägaren ska registreras från och med den dag som anges i anmälan. Om anmälan inte kommit in till Vägverket inom tio dagar från angiven dag för ägarbytet ska den nya ägaren registreras först från och med den dag anmälan kom in.

 Skatteplikt, skattskyldighet samt bestämmelser om omprövning av fordonsskatt regleras i VSL.

 Enligt 2 kap. 1 § VSL är ett antal uppräknade fordon skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade.

 Skattskyldig är enligt 2 kap. 4 § VSL ägaren av fordonet. Som ägare av ett fordon anses den som är antecknad i vägtrafikregistret som ägare eller den som bör vara antecknad som ägare.

 Av 5 kap. 2 § andra stycket VSL framgår att när ett fordon blir skattepliktigt ska fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när skatteplikten började gälla.

 Om skatteplikten för fordonsskatt för ett fordon upphör under tid för vilken skatt har betalats ska, enligt 5 kap. 12 § första stycket VSL, den överskjutande skatten återbetalas till den som var skattskyldig när skatteplikten upphörde.

 Av 5 kap. 13 § VSL framgår att om fordonsskatten för ett fordon på grund av ändring i denna lag ska tas ut med annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tiden efter ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser, ska tillkommande skattebelopp betalas för tiden från och med dagen för ändringen till utgången av skatteåret eller, om fordonsskatt har beslutats för skatteperiod, till utgången av skatteperioden. För samma tid ska överskjutande skattebelopp som har betalats återbetalas. Den som är skattskyldig vid ikraftträdandet av lagändringen ska betala tillkommande skattebelopp och är berättigad till återbetalning av överskjutande skattebelopp.

 Enligt 4 kap. 4 § första stycket VSL ska en begäran om omprövning, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket, ha kommit in till Skatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut.

 Av 4 kap. 4 § tredje stycket VSL framgår att om den skattskyldige vill begära omprövning av ett beslut på den grunden att fordonet före den tidpunkt som är avgörande för skattskyldigheten har gått över till en ny ägare, ska framställningen göras hos Skatteverket senast 60 dagar efter den dag då skatten senast skulle ha betalats.

 

4 Skatteverkets bedömning

 Av bestämmelsen i 2 kap. 1 § VSL följer att ett avställt fordon blir skattepliktigt när det ställs på och för ett icke avställt fordon upphör skatteplikten när fordonet ställs av. Av bestämmelserna i FVTR framgår att en påställning avser tid från och med dagen för Vägverkets beslut och en avställning avser tid från och med den dag en anmälan om avställning kom in till Vägverket. Av detta följer att ett fordon är skattepliktigt från och med dagen för en påställning och upphör att vara skattepliktigt från och med dagen för avställning.

En ny ägare registreras från och med den dag som anges i anmälan, förutsatt att den kommer in till Vägverket inom tio dagar från angiven dag för ägarbytet. Kommer anmälan in senare, registreras ny ägare från och med den dag anmälan kom in.

 Skatteverket anser att om skatteplikten inträder eller upphör för ett fordon samma dag som fordonet gått över till ny ägare och därför avser tid från och med samma dag, kan den ena händelsen inte anses ha skett före den andra händelsen. Om ett fordon gått över till ny ägare samma dag som fordonet blir skattepliktigt med anledning av påställning eller upphör att vara skattepliktigt med anledning av avställning, ska skyldigheten att betala fordonsskatt respektive rätten att återfå överskjutande skatt anses ha uppkommit vid samma tidpunkt som när fordonet gått över till ny ägare.

 Om en ändring i VSL innebär att fordonsskatt ska tas ut med annat belopp ska tillkommande skattebelopp betalas av den som är skattskyldig vid ikraftträdandet av lagändringen. Berättigad till återbetalning av överskjutande belopp är den som är skattskyldig vid ikraftträdandet av lagändringen. En ändring av en lag gäller från och med den dag ändringen träder ikraft.

 Skatteverket anser att om ett fordon gått över till ny ägare samma dag som en ändring av VSL träder ikraft, ska skyldigheten att betala tillkommande skatt respektive rätten att återfå överskjutande skatt anses ha uppkommit vid samma tidpunkt som när fordonet gått över till ny ägare.