Områden: Inkomstskatt (Kapital, Tjänst)

Datum: 2006-05-24

Dnr: 130 387191-05/111

Nytt: 2019-10-17

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital, dnr 202 104341-19/111.

Nytt: 2018-08-22

Observera att avdrag för övriga utgifter sedan den 1 januari 2007 endast medges för den del av kostnaden som överstiger 5 000 kr (SFS 2006:1344).

Beloppsgränsen för avdrag för kostnader för resor till och från arbetet höjdes till 8 000 kr den 1 januari 2007 (SFS 2006:1344), till 9 000 kr den 1 januari 2009 (SFS 2008:1322), till 10 000 kr den 1 januari 2012 (2011:1271) och till 11 000 kr den 1 januari 2017 (SFS 2016:1055).

1 Sammanfattning

I inkomstslaget tjänst medges avdrag för betald utländsk skatt enligt vad som gäller för övriga utgifter, dvs. med belopp som sammanlagt överstiger 1000 kronor. Pensionsgrundande inkomst, PGI, påverkas inte.

I inkomstslaget kapital medges avdrag för betald utländsk skatt med fullt belopp såsom en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Utländsk skatt som avser en avyttrad tillgång ska därför inte dras av i kapitalvinstberäkningen.

2 Bakgrund och frågeställning

Internationell dubbelbeskattning kan undanröjas genom avräkning av utländsk skatt eller genom avdrag förbetald utländsk skatt.

Fråga har uppkommit om hur avdrag för utländsk skatt

ska beaktas i inkomstslagen tjänst och kapital.

I tjänst aktualiseras frågan om avdrag ska ske med

eller utan beloppsmässig begränsning. Fråga har också ställts om eventuell påverkan på PGI.

Vad gäller kapital har frågan väckts om avdrag vid kapitalvinstberäkningen eller om avdrag, i avsaknad av särskilda bestämmelser, medges enligt allmänna regler om utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 16 kap. 18 och 19 § § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, medges avdrag för betald utländskskatt som avser inkomster som tas upp som intäkt i näringsverksamhet i Sverige. Enligt hänvisningar i 12 kap. 1 § tredje stycket och 42 kap. 2 § IL är bestämmelserna tillämpliga också i inkomstslagen tjänst och kapital.

I 12 kap. 2 § IL återfinns beloppsgränser för avdrag i tjänst. Avdrag medges i vissa angivna fall utan någon beloppsmässig begränsning, i vissa angivna fall med belopp till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 7000 kronor och i övriga fall till den del kostnaderna sammanlagt överstiger 1000kronor.

Enligt 2 kap. 21 § lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension ska vid beräkning av en försäkrads pensionsgrundande inkomster av anställning avdrag göras för kostnader som denne har haft i arbetet.

Med omkostnadsbelopp (inkomstslaget kapital) avses enligt 44 kap. 14 § IL, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Avdrag för ränta för en begränsat skattskyldig person har medgivits som omkostnad för förvärv av löpande avkastning i form av hyresinkomster från den privatbostadsfastighet som förvärvats i Sverige. Avdrag har medgivits enligt allmänna regler om avdrag för utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande då utgiften inte behandlas inom ramen för någon särskild regel om fastställande av kapitalinkomst (RÅ 2004 ref.43).

4 Skatteverkets bedömning

Internationell dubbelbeskattning kan undanröjas genom avräkning av utländsk skatt eller genom avdrag förbetald utländsk skatt. I de flesta fall är avräkning fördelaktigare än avdrag. För den som exempelvis har underskott av kapital är emellertid möjligheten till avräkning begränsad eftersom ingen skatt betalas på kapitalinkomsten. I sådana fall är det fördelaktigare att få avdrag. Om avdrag medgivits och personen ansöker om avräkning reduceras det belopp med vilket avräkning kan ske med skatteeffekten av avdraget. Se vidare Handledning för internationell beskattning.

Avdrag för utländsk skatt i tjänst och kapital medges enligt vad som följer av bestämmelserna i respektive inkomstslag (12 kap. 1 § och 42 kap. 2 § IL). I förstahand medges avdrag efter yrkande. Avdrag medges dock alltid då det är till den skattskyldiges fördel. Någon närmare bestämmelse om hur avdraget ska beaktas i respektive inkomstslag saknas.

I tjänst medges avdrag enligt de regler som gäller för ”övriga utgifter” i 12 kap. 2 § IL eftersom utländskskatt inte tillhör någon av de andra uppräknade utgifterna. Avdrag medges därför med belopp som sammanlagt överstiger 1000 kronor. PGI påverkas inte av avdrag för utländsk skatt eftersom det inte är fråga om ”kostnader som denne haft i arbetet”. Eftersom ”övriga utgifter” automatiskt påverkar PGI beräkningen måste en manuell beslutsredovisning av PGI-avdraget göras.

I kapital bör paralleller kunna dras till vad som sägs i RÅ 2004 ref. 43. Avdrag för betald utländsk skatt medges därför, i avsaknad av särskilda bestämmelser, enligt allmänna regler om avdrag för utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande (42 kap. 1 och 2 §§). Utländsk skatt som avser en avyttrad tillgång ska således inte dras av i kapitalvinstberäkningen. Avdrag medges utan beloppsmässiga begränsningar.