Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2009-02-18

Dnr: 131 172662-09/111

1    Sammanfattning

Om en person samma dygn företagit tjänsteresor, arbetsresor och andra privata resor med egen bil ska vid beräkning av avdrag betalningen för trängselskatt i första hand anses belöpa på tjänsteresor. I andra hand ska betalningen anses belöpa på arbetsresor och i tredje hand andra privata resor.

Denna skrivelse ersätter Skatteverkets skrivelse 2007-08-23 (dnr 131 508454-07/111) Trängselskatt — förmån och avdragsrätt som inte gäller längre efter   Regeringsrättens dom 2008-10-22 mål nr 4006-08. I domen fastslogs att en arbetsgivares utgifter för trängselskatt avseende privata resor med förmånsbil ska anses ingå i det schablonmässigt beräknade värdet för bilförmånen.       

 

2    Bakgrund och frågeställning

 

Trängselskatt infördes den 1 augusti 2007 för resor med bil inom Stockholmsområdet. Skatten tas ut för resor som sker inom vissa tider. Trängselskatten varierar mellan 10-20 kr beroende på vid vilken tidpunkt passagen sker. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil uppgår till högst 60 kr.

Fråga har uppkommit om beräkning av avdrag för trängselskatt när den skattskyldige på skattebelagd tid under samma dygn gjort såväl resor i tjänsten, resor till och från arbetet som andra privata resor med egen bil.

 

3    Gällande rätt m.m.

 Utgifter för trängselskatt som uppkommer vid tjänsteresa är avdragsgilla enligt bestämmelserna i 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL (se prop. 2006/07:109 s. 26).

Enligt 12 kap. 27 § IL är utgifter för arbetsresor med egen bil avdragsgilla om vissa i denna paragraf angivna förutsättningar är uppfyllda. Om dessa villkor är uppfyllda ska utgifter för trängselskatt som belöper på dessa resor också dras av.

I 12 kap. 2 § IL anges att avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats ska dras av till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 9 000 kr.

 

4    Skatteverkets bedömning

 Eftersom nivån på uttag av trängselskatt varierar beroende på tidpunkten för resan och den sammanlagda skatten per dygn är maximerad till 60 kr föreligger oklarheter vid beräkning av avdrag när den egna bilen under samma dygn används för tjänsteresor, arbetsresor och andra privata resor.

Vilket avdrag ska medges om den skattskyldige betalat maximibeloppet 60 kr och resorna fördelar sig på följande sätt?

2 tjänsteresor taxa 20 kr

= 40 kr

 

 

2 arbetsresor taxa 15 kr

= 30 kr

 

 

 

2 övriga privatresor taxa 10 kr

= 20 kr

 

 

 

Delresor har företagits till ett sammanlagt värde av 90 kr men maxbeloppet 60 kr har betalats.

I förarbetena till lagstiftningen (prop. 2006/07:109) anges inte hur avdrag ska beräknas när betalning av trängselskatt avser såväl resor i tjänsten som privata resor. I avsaknad av reglering på detta område får sådan fördelning ske i den för den skattskyldige förmånligaste ordningen. Detta innebär att avdrag i första hand bör medges för tjänsteresorna vars värde i exemplet ovan uppgår till 40 kr. I andra hand bör avdrag medges för arbetsresorna vars värde i exemplet uppgår till 30 kr. Eftersom den skattskyldige endast betalat maximibeloppet 60 kr för resorna bör avdraget för arbetsresorna medges med (60 — 40 =) 20 kr.