Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2009-03-13

Dnr: 131 200208-09/111

Nytt: 2022-12-20

Schablonbeloppet för avdrag för resor med motorcykel mellan bostaden och arbetsplatsen är fr.o.m. beskattningsår 2023 ändrat från 9 kr per mil till 12:50 kr per mil (Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, SKV A 2022:38 avsnitt 4). Fr.o.m. beskattningsår 2023 bör därför schablonavdrag för arbetsresor med mopedbil medges med 12:50 kr per mil istället för 9 kr per mil. Samma schablonbelopp kan även tillämpas när tjänsteresor företagits med mopedbil.

1 Sammanfattning

Avdrag för tjänsteresor med mopedbil kan medges med belopp motsvarande det schablonbelopp för motorcykel som anges i Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Fr.o.m. 2009 års taxering medges avdrag med 9 kr per mil. Om mopedbilen används för arbetsresor bör avdrag medges med samma schablonbelopp.     

 

2 Bakgrund och frågeställning

Det har blivit allt vanligare med s.k. mopedbilar. Mopedbilen med låg bensinförbrukning utgör ett miljömässigt alternativ jämfört med en vanlig personbil framförallt i de större städerna. Det har också på senare tid kommit en elhybrid mopedbil på marknaden. I dag är sådana mopedbilar relativt dyra att anskaffa.

Av 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) framgår att med moped klass 2 avses ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/tim och som har 2-4 hjul. Den får väga högst 350 kg utan last. Motorns volym är högst 50 kubikcentimeter (bensinmotor) och effekten högst 4 kilowatt. En mopedbil kan definieras som ett täckt fordon utrustad med fyra hjul som enligt lagen om vägtrafikdefinitioner klassificerats som en klass 2-moped.  

Eftersom mopedbilen är en ny företeelse råder tveksamhet hur ett sådant fordon ska hanteras när det gäller avdrag i samband med att mopedbilen används för tjänsteresor respektive resor till och från arbetet.      

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Lagreglering

Enligt 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster av tjänst dras av.

I 12 kap. 26 § IL anges att skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen ska dras av om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel.

Enligt 12 kap. 2 § IL medges avdrag för arbetsresor endast till den del kostnaderna sammanlagt under beskattningsåret överstiger 9 000 kr.

3.2 Skatteverkets allmänna råd

Av Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (SKV A 2009:1 avsnitt 4) framgår att skattskyldig som använder motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör medges avdrag med 9 kr per mil.

Av det allmänna rådet framgår också att om moped använts för arbetsresor bör avdrag medges med 4:50 kr per körd mil.      

4 Skatteverkets bedömning

I Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för arbetsresor anges vissa schablonavdrag när det gäller arbetsresor som företagits med motorcykel eller moped. I det allmänna rådet saknas uppgift om vilket avdrag som bör medges när arbetsresor företagits med mopedbil.

I Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2008 års taxering (s. 351) anges att när tjänsteresan företagits med motorcykel kan avdrag medges med belopp motsvarande det schablonbelopp som anges i Skatteverkets allmänna råd för arbetsresor (SKV A 2009:1) avseende resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Vid 2009 års taxering uppgår detta schablonavdrag till 9 kr per mil.

Frågan är om schablonavdrag för tjänste- och arbetsresor med mopedbil ska medges med samma belopp som för mopeder eller på något annat sätt. Med hänsyn till att mopedbilen har ett förhållandevis högt anskaffningsvärde och att dess konstruktion avviker från "vanliga" tvåhjuliga mopeder torde utgifterna för mopedbilen överstiga de kostnader som ligger till grund för beräkningen av schablonavdraget för mopeder i Skatteverkets allmänna råd. Utgifterna för mopedbilen bör därför närmast kunna jämföras med kostnaderna för en motorcykel. Enligt Skatteverkets uppfattning bör därför schablonavdrag för arbetsresor med mopedbil medges med det belopp som gäller för motorcykel i Skatteverkets allmänna råd för arbetsresor, fr.o.m. 2009 års taxering tillämpas SKV A 2009:1 avsnitt 4. Samma schablonbelopp kan även tillämpas när tjänsteresor företagits med mopedbil.