Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2005-09-05

Dnr: 131 518252-05/111

1 Sammanfattning

Skattskyldig vars arbetstid huvudsakligen är förlagd till natten och som på grund av tjänsteresa vistas utanför den vanliga verksamhetsorten under tiden 24.00-06.00 har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om skattskyldiga som regelmässigt utför tjänsteresor på natten har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. Detta är vanligt förekommande inom transportbranschen. Det kan exempelvis handla omen person X med tjänsteställe på orten A som påbörjar tjänsteresa till orten B kl. 18.30 dag 1. Arbetet består i att under natten köra ett fordon och medverka i arbetet med att lasta och lossa fordonet på orten B. Därefter återvänder X till tjänstestället på orten A kl. 07.30 dag 2. X har under natten haft möjlighet till två timmars vila i ett av arbetsgivaren tillhandahållet rum i anslutning till arbetsplatsen på orten B. Är X berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader förtjänsteresan till B och i så fall hur ska avdraget beräknas?

Det finns inga vägledande avgöranden i frågan från Regeringsrätten. Kammarrätten i Sundsvall har i en dom 2005-05-17 mål nr 2631-04, vägrat avdrag för ökade levnadskostnader i en liknande situation med hänvisning bl.a. till att resorna nattetid var ett normalt led iden skattskyldiges arbete.

3 Gällande rätt m.m.

Av 12 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL framgår att skattskyldig som arbetar utanför sin vanliga verksamhetsort har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader enligt reglerna för tjänsteresa. En förutsättning för avdrag är att förrättningen är förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten.

I 12 kap. 7 § IL anges att med vanlig verksamhetsort

avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Med vanlig verksamhetsort avses också ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges bostad.

I 12 kap. 10 § IL anges att avdrag för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa i Sverige medges med ett maximibelopp. Avdraget beräknas för hel eller halv dag.

Som hel dag behandlas också avresedagen om resan påbörjas före kl. 12.00 och hemresedagen om resan avslutas efter kl. 19.00. Som halv dag behandlas avresedagen om resan påbörjas kl. 12 00 eller senare och hemresedagen om resan avslutas kl. 19.00 eller tidigare.

I 12 kap. 13 § IL anges att utgift för logi ska dras av.

4 Skatteverkets bedömning

I Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet (2005 års taxering) sid. 324 anges följande:

”De nu angivna avdragsreglerna för måltider, småutgifter och logi är utformade för sådana skattskyldiga som har sitt arbete förlagt till dagtid. I huvudsak följer traktamentsavdragen samma regler antingen den anställde övernattar på natten ellerdagen. Detta innebär att avdrag medges med ett helt maximibelopp för avrese- resp. hemresedagen om resan påbörjas före kl. 12.00 eller avslutas efter kl. 19.00. I annat fall medges avdrag med ett halvt maximibelopp. För natt medges avdrag med 100 kr. Med natt avses tiden från kl. 24.00 till 06.00.”

Ett grundläggande krav för rätt till avdrag för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa är att det ska vara fråga om tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten och att den ska vara förenad med övernattning. Enligt Skatteverkets uppfattning krävs det att tjänsteresan måste vara förenad med minst en hel övernattning mellan 24.00 och 06.00 för att avdrag ska kunna medges. Detta gäller oavsett om den anställdehar sin dygnsvila på natten eller på dagen, dvs som övernattning ska gälla tiden 24.00 – 06.00 även om den anställde arbetar under hela den tiden.

I det nu aktuella exemplet har tjänsteresan företagits under natten. Den omständigheten att tjänstereorna regelmässigt företas till samma ort och att den skattskyldige har sin huvudsakliga arbetstid förlagd till natten innebär inte att villkoren för avdragsrätt som anges i 12 kap. 6 § IL inte skulle vara uppfyllda. Avdrag för ökade levnadskostnader ska därför medges med belopp motsvarande två halva maximibelopp om förrättningen som i exemplet ovan pågått mellan 18.30 dag 1 och 07.30 dag 2. Om den anställde inte haft utgifter för logi medges inget avdrag för logi.