Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Datum: 2004-10-18

Dnr: 130 538987-04/113

Nytt: 2015-11-03

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Tillfälligt arbete vid skiftande arbetsplatser, dnr 131 436185-15/111.

1 Sammanfattning

Arbete inom ett väl avgränsat byggprojekt - vilket Hallandsåsprojektet är ett bra exempel på - är typiskt sett tidsbegränsat till sin natur och är därför att se som ett tillfälligt arbete så länge det pågår.

2 Bakgrund och frågeställning

Den lagreglerade tvåårsgränsen för tillfälligt arbete slopades fr.o.m. 1999 års taxering. Orsaken var de större projekt inriktade på infrastrukturen där uppdragen var särskilt omfattande och hade lång genomförandetid, exempelvis Öresundsbron. I praktiken har slopandet av tvåårsgränsen betydelse främst i fråga om arbete som är tidsbegränsat till sin natur (prop. 1998/99:83).

Fråga har nu uppkommit hur länge ett sådant tidsbegränsat arbete kan anses som tillfälligt arbete. Kan t.ex. det återupptagna arbetet med Hallandsåsprojektet ses som tillfälligt arbete under de ytterligare 7-8 år som projektet beräknas pågå.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 12 kap. 18 § punkt 2. inkomstskattelagen kan ökade levnadskostnader på grund av att den skattskyldige har sitt arbete på en annan ort än den där han har sin bostad dras av även om arbetet inte är kortvarigt - dvs. pågår under längre tid än två år - men ändå är tidsbegränsat till sin natur.

I SOU 1999:94 s. 170 f sägs att vad som avses med begreppet tidsbegränsat till sin natur är "arbetets innehåll, dvs. typiska objekts- och projektarbeten. Arbetet pågår tills det är slutfört oberoende av hur lång tid detta tar".

4 Skatteverkets bedömning

Tunnelbygget genom Hallandsåsen är ett sådant avgränsat byggprojekt, som typiskt sett är tidsbegränsat till sin natur - när bygget är klart är arbetet avslutat. Arbete inom sådana väl avgränsade byggprojekt bör ses som tillfälligt arbete även om projektet pågår en längre tid. Detta innebär att en arbetsgivare normalt kan fortsätta att betala ut traktamente, med de begränsningar som schablonreglerna omfattar, under hela byggtiden.