Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2008-05-29

Dnr: 131 311414-08/111

1       Sammanfattning

Anställda vid flygbolag har rätt till avdrag för utgifter för sådan fortbildning som är nödvändig för att kunna flyga en viss flygplanstyp. En förutsättning för avdragsrätt är att utbildningen genomförs på betald arbetstid.   

2       Bakgrund och frågeställning

Utvecklingen på arbetsmarknaden har gjort att det blivit allt vanligare att anställda genomgår olika former av utbildningar för att förvärva eller upprätthålla kompetens inom ett visst område. Det förekommer också allt oftare att den anställde själv får betala dessa utbildningar även i fall där utbildningen är en förutsättning för att den anställde ska kunna utföra det ifrågavarande arbetet.

Ett exempel på en sådan utbildning är utbildning inom flygbranschen som syftar till att skaffa sig kunskaper för att kunna flyga en viss flygplanstyp, ibland kallad  typerating. Sådana utbildningar kan kosta uppemot 250 000 kr. Utbildningen måste också göras om med jämna mellanrum. Vissa flygbolag betalar dessa utbildningskostnader för sina anställda men andra flygbolag låter sin personal stå för kostnaderna själva. Det är då vanligt förekommande att personal som genomgått grundläggande utbildning (flygcertifikat) anställs av flygbolaget för att sedan på betald arbetstid genomgå utbildning på den flygplanstyp de ska flyga. Avlöningsförmånerna kan variera såväl mellan de olika flygbolagen som mellan olika anställda i samma flygbolag.

Frågan är vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en anställd vid ett flygbolag ska vara berättigad till avdrag för utgifter för sådan utbildning.            

3       Gällande rätt   

Enligt 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad.

I RÅ 1994 not. 55 medgavs skattskyldig avdrag för kostnader för utbildning till talpedagog. I det fallet utgick arvode med lön som motsvarade den lägsta lönegraden för befattningen vilket var betydligt lägre än ordinarie lön.

I RÅ 2000 not. 87 medgavs undersköterska avdrag för kostnader i samband med utbildning till sjuksköterska. I det fallet utbetalades reducerad lön som motsvarade lägstalönen för sjukvårdsbiträden.      

4       Skatteverkets bedömning

När det gäller avdragsrätten för utbildning i tjänsten ska man skilja mellan fortbildning och utbildning. Med fortbildning avses ett löpande vidmakthållande av redan förvärvade kunskaper samt sådana kunskaper som erfordras för att hålla sig à jour med utvecklingen för en tjänst som man redan innehar. Utbildning å andra sidan, avser att kvalificera för en högre tjänst.

Enligt nu gällande praxis ska utbildning — som är betingad av verksamheten — jämställas med tjänst när den anställde under studietiden, från arbetsgivaren eller någon inrättning som lämnar utbildningsbidrag eller motsvarande, erhåller en ersättning som uppgår till så stort belopp att det motsvarar "en vanlig lön". Det tidigare kravet att lönen ska utbetalas med oavkortat belopp upprätthålls inte längre. Begynnelselön eller lägstalön, som tycks vara vanligt förekommande under utbildningstiden, har som framgår av avsnitt 3 ovan i flera fall godtagits av Regeringsrätten.

Den tekniska utvecklingen inom flygbranschen innebär att flygbolagen i allt större utsträckning får byta flygplanstyper. Detta innebär att den flygande personalen måste genomgå utbildningar som syftar till att hålla sig à jour med de olika flygplanstyper som används i flygbolagets verksamhet. Med hänsyn härtill bör denna utbildning anses hänförlig till sådan fortbildning för vilken rätt till avdrag kan föreligga.

Ett annat villkor för att avdragsrätt ska föreligga för den ifrågavarande utbildningen är att det ska utbetalas lön eller annan ersättning under utbildningstiden som kan jämställas med den lön som utbetalas till anställda med liknande bakgrund och erfarenhet. 

Även om nivåerna på utbetalda löner under utbildningstiden varierar mellan de anställda vid flygbolagen torde ändå personalen i flertalet fall ha erhållit ersättningar från arbetsgivaren som motsvarar vad som kan jämställas med begynnelselön eller lägstalön. Vid sådant förhållande bör även villkoret att lön har utbetalts under utbildningstiden vara uppfyllt. Med hänsyn härtill bör därför anställda som på betald arbetstid genomgår fortbildningar som syftar till att hålla sig à jour med en viss flygplanstyp i normalfallet ha rätt till avdrag för de utgifter som uppkommit vid utbildningarna.