Områden: Inkomstskatt

Datum: 2014-03-03

Dnr: 131 129844-14/111

Skatteverket ställningstagande Kortare avbrott för vistelse i Sverige och i tredje land vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln daterat 2010-10-25, dnr 131 643031 -10/111, upphör att gälla. Ställningstagandet upphör att gälla mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens domar i mål 5143-13 respektive 7077-13 meddelade den 24 februari 2014.