Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2014:20

Erbjudandet

IAR Systems Group AB (IAR) har uppgett följande.

Årsstämman i IAR beslutade den 24 april 2014 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälnings­förfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 8 maj 2014 var aktieägare i IAR för varje innehavd aktie av serie A respektive serie B fick en ordinarie aktie av serie A respektive serie B och en inlösenaktie av serie A respektive serie B.

Sista dag för handel med aktier i IAR inklusive rätt till inlösenaktier var den 5 maj 2014.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den

13 – 27 maj 2014. Därefter löstes inlösenaktierna automatiskt in för 5 kronor per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvar­varande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i IAR av serie B är noterade vid NASDAQ OMX Stockholm. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför kursnoteringarna för aktier av serie B ligga till grund för samtliga beräkningar. Sista dag för handel med aktier av serie B i IAR före split och avskiljande av inlösenaktier var den 5 maj 2014. Den lägsta betalkursen denna dag var 65,50 kronor.

Inlösenaktierna av serie B kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 13 maj 2014. Den lägsta betalkursen denna dag var 4,98 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i IAR bör därför (4,98 / 65,50 =) 7,6 procent hänföras till inlösenaktierna och 92,4 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna.

Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgift­en får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier av serie B.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie i IAR omedel­bart före aktieuppdelningen var 25 kronor ska (0,076 x 25 =) 1,90 kronor hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (25 – 1,90 =) 23,10 kronor.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 5 kronor uppkommer en kapitalvinst på (5 – 1,90 =) 3,10 kronor.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2014:28.