Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2014:29

Skatteverket lämnar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxerings­förordningen (1993:1199) följande allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2015 års särskilda fastighetstaxering.

Enligt 16 kap. 6 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska särskild fastighetstaxering ske med hänsyn till det allmänna prisläget och de uppskattningsgrunder som i övrigt tillämpats vid den närmast föregående allmänna eller förenklade fastighetstaxering av samma slags taxeringsenhet.

Omräkningsfaktor för industribyggnader, övriga byggnader och värmekraftverk (IO-tabell)

Av 1 kap. 15 § sista stycket respektive 1 kap. 35 § andra stycket fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) framgår att en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader respektive för kärnkraftverk ska utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på sätt som anges i bilaga 10 i förordningen (IO-tabell). Av denna framgår att omräkning av faktiska byggkostnader ska ske till 2011 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:

Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2014 till 2011 års kostnadsnivå bör omräkningsfaktorn 0,95 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategoriklass 60)

Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:11) om riktvärde­angivelser och grunder för taxeringen och värdesättningen av lant­bruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering, avsnitt 7.1, övriga ekonomibyggnader (byggnadskategoriklass 60) framgår bl.a. att värdet av dessa, med undantag för enkla byggnader, bestäms genom att byggnadskostnaden inklusive arbetskostnad omräknas till 2012 års kostnadsnivå med ledning av ett omräkningstal.

Allmänna råd:

Vid omräkning av byggnadskostnad inklusive arbetskostnad från 2014 till 2012 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,97 användas.

Omräkningstal för hyror

Av 8 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:9) om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering framgår att värdefaktorn hyra ska bestämmas till den hyra som gäller enligt kontraktet och som är den totala faktiska årshyran för år 2011 inom värderingsenheten. Av 9 § samma föreskrift framgår att om ett senare års hyra används ska denna omräknas till 2011 års nivå.

Allmänna råd:

Hyra för bostäder

Hyra som har angetts i 2014 års nivå bör omräknas till 2011 års nivå med omräkningstalet 0,96.

Hyra för lokaler

Hyra som har angetts i 2014 års nivå bör omräknas till 2011 års nivå med omräkningstalet 1,00.

Nybyggnadskostnader vid bestämmande av värdeår för hyreshus och ägarlägenheter

Av 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår bl.a. att riktvärde för hyreshus ska bestämmas för skilda förhållanden för bl.a. värdefaktorn ålder. Vidare framgår att värdeåret ska bestämmas med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattning av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2012:12) om riktvärde­angivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna fastighets­taxering, avsnitt 2.3 ålder, framgår bl.a. efter vilka grunder värdeår bör bestämmas.

Allmänna råd:

Vid bestämmande av värdeår bör nybyggnadskostnaden 15 700 kr per kvm boarea och lokalarea användas för år 2014.

Nybyggnadskostnader för industribyggnader och övrig byggnad

Av 11 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår bl.a. att inom varje värdeområde ska riktvärden för värderingsenheter bestämmas för skilda förhållanden för en eller flera värdefaktorer såsom lokaltyp, storlek och ålder. Vidare framgår avseende värdefaktorn ålder att värdeåret ska bestämmas med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2012:10) om riktvärde­angivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2013 års fastighetstaxering av industrienheter utom täktmark, avsnitt 2.3 ålder, framgår bl.a. efter vilka grunder värdeåret bör bestämmas.

Allmänna råd:

Vid bestämmande av värdeår bör följande nybyggnadskostnad per kvm bruksarea användas för år 2014.

  • 10 300 kr för produktionslokaler
  • 14 100 kr för industrikontor
  • 8 600 kronor för lager m.m.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2015 års särskilda fastighets­taxering.