Områden: Mervärdesskatt, Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Tobaksskatt)

Datum: 2002-02-05

Dnr: 1375-02/100

2017-01-17

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas till den del det avser mervärdesskatt. Med hänsyn till rättsutvecklingen är innehållet i ställningstagandet som rör mervärdesskatt inte längre aktuellt. Till den del något är aktuellt har det ersatts av texter i Rättslig vägledning eller på annat sätt.

Denna skrivelse ersätter Riksskatteverkets (RSV) skrivelse den 15 juni 1999 (dnr 6226-99/120) beträffande vilka passagerare en exportbutik får sälja till.

I 1 § lagen om exportbutiker anges att obeskattade gemenskapsvaror, med vissa begränsningar som anges i 3 § samma lag, får säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EG:s skatteområde.

Enligt RSV:s föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, RSFS 2001:7, avses med färdhandling av flygbolaget utfärdad ombordstigningshandling (boardingkort) på vilken flygnummer, avreseflygplats och ankomstflygplats framgår. Med avreseflygplats avses den flygplats som angivits på färdhandlingen som startflygplats. Med ankomstflygplats avses den flygplats som angivits på färdhandlingen som landningsflygplats.

Resenärens slutdestination ska vara land utanför EG:s skatteområde, s.k. tredje land, för att resenären ska ha rätt att handla obeskattade gemenskapsvaror. Resenären måste för att få handla uppvisa färdhandlingar för hela resan, dvs. ett (eller eventuellt flera) boardingkort ska vara löst för hela resan med angivande av ankomstflygplats i tredje land. Om resenären vid resan till tredje land mellanlandar i ett annat EU-land får avsikten med denna mellanlandning endast vara att byta plan. Om resenären planerat ett uppehåll som ger utrymme för mer än detta föreligger inte rätt att handla obeskattade varor. Om resenären på avreseflygplatsen checkat in för hela resan till ett tredje land kan således rätt att köpa obeskattade gemenskapsvaror föreligga trots att resenären mellanlandar i en annan medlemsstat.

Enligt 32 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS) och 32 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) får upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik, göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med de kvantiteter som får säljas till varje resande.

Enligt RSV:s uppfattning föreligger på punktskatteområdet avdragsrätt för upplagshavare endast beträffande resenärer som uppvisat färdhandling för hela resan till tredje land, dvs. boardingkort som avser resa med slutdestination i tredje land.

RSV har motsvarande synsätt på mervärdesskatteområdet, dvs. resenären ska ha uppvisat ett boardingkort som avser resa med slutdestination i tredje land för att varor ska få säljas utan mervärdesskatt. Detta innebär att 5 kap. 9 § första stycket 6 a mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska tolkas så att vid försäljning i exportbutik har varan omsatts utom landet om köparen kan visa upp ett boardingkort med slutdestination i tredje land. Försäljning som avses är sådana varor som omfattas av 1 § lagen om exportbutiker.