Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2007-11-07

Dnr: 131 663007-07/111

1       Sammanfattning

Skatteverket anser inte att upplåtelseformen hästleasing i sig uppfyller näringskriterierna enligt 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Leasetagare, som är fysisk person, bedöms efter samma grund som om hästen innehas med äganderätt. Leasing av del av häst jämförs i detta sammanhang med innehav av hel häst.

Detta innebär att om näringskriterierna enligt 13 kap. 1 § första stycket IL är uppfyllda sker beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet, i annat fall sker den löpande beskattningen i inkomstslaget tjänst (hobby).

2       Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit angående beskattningskonsekvenser för fysiska personer av så kallad hästleasing varmed, i detta sammanhang, avses hyra av tävlingshäst inom trav- och galoppsport. Leasingavgiften (hyran) erläggs normalt som en procentandel av intjänade pengar. En första förhöjd hyra, kontantersättning, kan även förekomma.

Påverkar upplåtelseformen leasing av tävlingshäst bedömningen av om den av leasetagaren bedrivna verksamheten ska anses utgöra näringsverksamhet eller inte?

3       Gällande rätt m.m.

IL saknar särreglering vad gäller vilket inkomstslag ett leasingobjekt ska hänföras till för fysiska personer.

Vad som räknas till inkomstslaget näringsverksamhet regleras i 13 kap. 1 § IL. Där anges att med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

3.1 Förvärvsverksamhet

Lagrummet anger att det ska vara fråga om en förvärvsverksamhet för att det ska vara en näringsverksamhet. Det innebär att verksamheten måste bedrivas med ett förvärvssyfte. Syftet ska vara att verksamheten ska ge ett ekonomiskt utbyte d.v.s. ett vinstsyfte ska finnas.

Med vinstsyfte avses att verksamheten har en sådan inriktning och bedrivs på ett sådant sätt att den ur en objektiv synvinkel kan antas komma att gå med överskott.

3.2 Yrkesmässigt och självständigt

Kravet på yrkesmässighet innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet och med varaktighet samt ha viss omfattning. Begreppet yrkesmässighet är den skatterättsliga gränsdragningen mot inkomstslaget kapital.

Avkastning av egendom som inte är tillgångar i en näringsverksamhet beskattas i regel i inkomstslaget kapital.

Genom kravet på självständighet, dvs. gränsdragningen mot inkomstslaget tjänst, är bl.a. antalet uppdragsgivare och det ekonomiska risktagandet sådana faktorer som kan vara avgörande för bedömningen.

En verksamhet som inte är självständig beskattas i inkomstslaget tjänst. Detsamma gäller en självständig verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte (hobby).

4       Skatteverkets bedömning

Att en tävlingshäst upplåts genom ett leasingavtal där leasingavgiften bestäms till en procentandel av insprungna pengar påverkar, enligt Skatteverkets uppfattning, inte i sig bedömningen av i vilket inkomstslag leasetagarens verksamhet ska beskattas.

Leasetagare av tävlingshäst ska enligt Skatteverkets uppfattning bedömas på samma sätt som om tävlingshästen innehas med äganderätt enligt gällande praxis avseende tävlingshästar. I detta sammanhang ska leasetagare som hyr andel i en häst bedömas på samma sätt som om hel häst hyrs.

Detta innebär att om näringskriterierna enligt 13 kap. 1 § första stycket IL är uppfyllda sker beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet, i annat fall sker den löpande beskattningen i inkomstslaget tjänst (hobby).