Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2006-01-24

Dnr: 131 30493-06/111

1 Sammanfattning

Det kan förekomma att ett företag som erhåller ackord har underskott som är tidsmässigt spärrade genom koncernbidragsspärren eller fusionsspärren samtidigt som det har senare uppkomna underskott. Fråga uppkommer i sådana fall om reduceringen av underskott till följd av ackordet ska göras i viss turordning.

Enligt Skatteverkets uppfattning föreligger i dessa situationer valfrihet för den skattskyldige beträffande i vilken turordning underskotten ska reduceras.

2 Bakgrund och frågeställning

Enligt 40 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska underskott reduceras vid ackord utan konkurs. Avdrag för underskott ska minskas med ett belopp som motsvarar summan av de skulder i näringsverksamheten som har fallit bort genom ackordet.

Fråga har uppkommit om vad som ska gälla när ett aktiebolag som har koncernbidragsspärrat alternativt fusionsspärrat underskott från föregående år erhåller ackord. Vilken turordning ska gälla för vilka underskott som ska reduceras?

 

3 Gällande rätt m.m.

 Enligt 40 kap. 2 § IL ska ett underskott av näringsverksamhet som kvarstår från det föregående beskattningsåret dras av utom i vissa i lagtexten särskilt angivna fall.

 Ackord ./. koncernbidragsspärren

Enligt 40 kap. 18 § IL får ett underskottsföretag inte dra av underskott som uppkommit före det beskattningsår då spärren inträder med högre belopp än beskattningsårets överskott beräknat utan hänsyn till avdragen för underskott och till sådana mottagna koncernbidrag som ska tas upp enligt 35 kap. IL. Koncernbidragsspärren innebär, till skillnad från beloppsspärren inte någon förlust av gamla underskottsavdrag utan endast att rätten att skattemässigt utnyttja dem mot koncernbidrag senareläggs. Lagtexten reglerar inte i vilken ordning underskotten ska reduceras, när det företag som erhåller ackordet även har koncernbidragsspärrat belopp, och förarbetena klarlägger inte vad som varit avsikten.

 Ackord ./. fusionsspärren

I 37 kap. 24 § IL finns regler om ett övertagande företags rätt att dra av gamla underskott efter en fusion. Enligt dessa ska det övertagande företaget dra av underskott som kvarstår från beskattningsåret före det då fusionen genomfördes först det sjätte beskattningsåret härefter. Det samma gäller beträffande rätten att dra av kvarstående underskott hos det överlåtande företaget till den del detta inte fallit bort genom bestämmelsen i 37 kap. 21 § IL. Om koncernbidrag hade kunnat lämnas med avdragsrätt mellan det överlåtande och det övertagande företaget gäller inte nämnda inskränkning  (37 kap. 25 § IL). Om det för något av företagen gällde en koncernbidragsspärr enligt 40 kap. 18 § IL och koncernbidrag från det andra företaget inte undantagslöst fick räknas med i överskottet, ska dock det övertagande företaget dra av sådant underskott som avses i 37 kap. 24 § först när begränsningen skulle ha upphört om fusionen inte hade genomförts.

 Lagtexten reglerar inte i vilken ordning underskotten ska reduceras när det företag som erhåller ackordet även har fusionsspärrade underskott, och förarbetena klarlägger inte vad som varit avsikten.

 

4 Skatteverkets bedömning

I avsaknad av reglering i frågan bör, enligt Skatteverkets uppfattning, underskottsföretaget ha valfrihet mellan att reducera koncernbidragsspärrade eller fusionsspärrade underskott och övriga underskott.