Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2007-11-07

Dnr: 131 662996-07/111

  

1       Sammanfattning

 Att en verksamhet är otillåten på grund av att näringsidkaren saknar det tillstånd som krävs för att bedriva den kan inte i sig leda till att inkomsten av verksamheten inte är skattepliktig. Detta gäller oavsett om den illegala verksamheten bedrivs i nära anknytning till en i övrigt legal näringsverksamhet eller om hela spelverksamheten är att betrakta som illegal. En förutsättning för beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet är att den tillståndspliktiga verksamheten som sådan uppfyller kriterierna för näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen(1999:1229), IL.

2       Bakgrund och frågeställning

 Fråga har uppkommit huruvida tillståndspliktigt spel om pengar, i första hand automatspel, ska beskattas och om så ska ske vilket inkomstslag som aktualiseras.

 Dessa spel förekommer i stort sett över hela landet. Automaterna är placerade i olika miljöer exempelvis restauranger, kiosker, butiker, föreningslokaler och i rena svartklubbar. Ofta är ägaren av automaterna en annan än lokalinnehavaren vilken bedriver den övriga verksamheten i lokalen. Avtal reglerar villkoren för uppställningen av automaten och fördelningen av intäkter på densamma.

 

3       Gällande rätt m.m.

 Av 13 kap. 1 § 1 stycket IL framgår att till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

 Regleringen av tillståndsplikt avseende spel om pengar på spelautomater återfinns huvudsakligen i lotterilagen (1994:1000) och lagen (1982:636) om ordnande av vissa automatspel, automatspelslagen.

 Regeringsrätten har i RÅ 2005 ref. 14 behandlat frågan om inkomster av en tillståndspliktig näringsverksamhet för vilken tillstånd saknades, och innehavaren därmed gjort sig skyldig till en brottslig handling, skulle vara skattepliktiga eller inte.

 Frågan i målet rörde s.k. svarttaxi. Regeringsrätten anför i domskälen följande:

 "På många olika områden finns straffsanktionerade tillståndskrav för att bedriva viss näringsverksamhet. Så krävs t.ex. tillstånd av Vägverket för att driva trafikskola enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och tillstånd av länsstyrelsen för att bedriva biluthyrningsrörelse enligt lagen (1998:492) om biluthyrning. Att en viss näringsverksamhet är otillåten på grund av att näringsidkaren saknar det tillstånd som krävs för att bedriva den lagenligt och att han därigenom gör sig skyldig till en brottslig handling kan enligt Regeringsrättens mening inte i sig få till konsekvens att inkomsten i sig inte är skattepliktig."

 

4       Skatteverkets bedömning

 Att spel vilket är tillståndspliktigt enligt automatspelslagen eller lotterilagen bedrivs utan erforderligt tillstånd innebär, enligt Skatteverkets uppfattning, inte att spelverksamheten ej skulle vara skattepliktig om den för övrigt uppfyller de så kallade näringskriterierna enligt 13 kap. 1 § IL. Regeringsrättens avgörande RÅ 2005 ref. 14 avsåg taxirörelse vilken bedrivs utan tillstånd. Enligt Skatteverkets uppfattning är domen generellt tillämplig för beskattningen av otillåten, tillståndpliktig näringsverksamhet. Om en verksamhet är otillåten på grund av att näringsidkaren saknar det tillstånd som krävs för att bedriva den lagenligt och att han därigenom gjort sig skyldig till en brottslig handling kan inte i sig leda till att inkomsten av verksamheten inte är skattepliktig. Detta gäller oavsett om den illegala verksamheten bedrivs i nära anknytning till en i övrigt legal näringsverksamhet eller om hela spelverksamheten är att betrakta som illegal. En förutsättning för beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet är att den tillståndspliktiga verksamheten som sådan uppfyller kriterierna för näringsverksamhet.