Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2007-04-05

Dnr: 131 159250-07/111

Nytt: 2023-06-26

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-05-30, dnr. 8-2395093.

 

1 Sammanfattning

 Cfc-bolag som enligt lagstiftningen i det land det hör hemma, motsvarar det som enligt svensk lagstiftning är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, kan också vara ett fåmansföretag. Om villkoren i 57 kap. IL är uppfyllda kan kapitalvinst och utdelning från sådana andelar beskattas i inkomstslaget tjänst. Till den del delägaren har beskattats för överskottet i cfc-bolagets verksamhet beskattas dock inte lämnad utdelning.

 

2 Bakgrund och frågeställning

 Fråga har ställts om andelar i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster (s.k. cfc-bolag) omfattas av bestämmelserna i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag.

3 Gällande rätt m.m.

 I 57 kap. IL finns bestämmelser om att utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag i vissa fall ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

 Definitionen av fåmansföretag finns i 56 kap. 2 § IL. Med fåmansföretag avses aktiebolag och ekonomiska föreningar med visst ägande.

 I 2 kap. 2 § IL sägs att termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses.

 Av prop. 1999/2000:2, del 2 s. 22 framgår följande. "En bedömning måste då göras om något enligt den utländska rätten är sådant att den aktuella företeelsen skulle kunna anses falla in under den svenska termen. ... Detta oavsett hur den juridiska personen benämns i utlandet. Man måste därför se detta ur såväl svenskt som utländskt perspektiv. ... Man kan ju inte kräva att det skall vara en absolut identitet utan det får i de enskilda fallen avgöras om likheterna är så stora att den utländska företeelsen kan anses motsvara den svenska termen."

I 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) fanns bestämmelser som motsvarar 57 kap. IL. 1996 infördes följande bestämmelse i 3 §12 amom. SIL som innebar att även utländska fåmansföretag omfattades av reglerna. "Vid bedömningen av om ett fåmansföretag föreligger jämställs utländska juridiska personer med svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar."

 I prop. 1995/96:109 s. 70 kommenteras om cfc-bolagen ska omfattas av bestämmelsen. "Den beskattning som avses i punkt 10 av anvisningarna till 53 § KL gäller delägarens andel i vinsten i den utländska juridiska personen. Av 3 § 10 mom. SIL framgår att utdelning från en sådan juridisk person inte skall beskattas och därmed omfattas den inte heller av bestämmelserna i 3 § 12 mom. SIL. Regeringen anser däremot att det inte finns skäl att undanta reavinst vid avyttring av andel i sådan utländsk juridisk person från tillämpningsområdet i 3 § 12 mom. SIL Detta bör således omfatta även sådana andelar." Samma sak sägs i författningskommentaren på s. 89.

Definitionen av fåmansföretag i anv. p. 14 till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) ändrades år 2000 så att det klart framgick att "som fåmansföretag räknas svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening eller därmed jämförlig utländsk juridisk person". Vad som gällt dessförinnan var oklart, se prop. 1999/2000:15 s.41 f.

 När den nya definitionen av fåmansföretag infördes sades följande på s. 42 i nämnda prop. "Två krav bör uppställas för att en utländsk juridisk person skall omfattas av definitionen. Den utländska juridiska personen bör civilrättsligt likna aktiebolag eller ekonomiska föreningar och dessutom i sitt hemland vara föremål för en beskattning som är likartad den som dessa associationsformer är underkastade."

Begreppet likartad beskattning har använts i lagstiftningen sedan början på 1990-talet när begreppet "utländskt bolag" infördes. För att vara fråga om ett utländskt bolag krävs att beskattningen är likartad med den som svenska aktiebolag är underkastad. Med likartad beskattning avses en skattesats på ca 10 %. De flesta cfc-bolag beskattas med en lägre skattesats än 10 %.

 

4 Skatteverkets bedömning

 De motstridiga förarbetsuttalandena till lagstiftningen om den tidigare fåmansföretagsdefinitionen och de s.k. 3:12-bestämmelserna har föranlett frågan om cfc-bolag kan omfattas av bestämmelserna i 57 kap. IL.

 Sedan IL:s tillkomst står inte längre någonting i de aktuella bestämmelserna om utländska juridiska personer. Det regleras i stället av den allmänna bestämmelsen i 2 kap. 2 § IL. Detta gäller även definitionen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13 § IL. Med sådan andel avses "andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ...". För att kunna införa bestämmelserna om skattefri utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar infördes bestämmelserna om cfc-beskattning i 39 akap. IL (prop. 2003/04:10 s. 1). Någon viss nivå på beskattningen krävs därför inte för att utländska motsvarigheter till aktiebolag ska anses vara näringsbetingade andelar. Något sådant krav kan därför inte heller ställas för att utländska motsvarigheter till aktiebolag ska anses vara fåmansföretag och därmed omfattas av bestämmelserna i 57 kap. IL.

 För att vara fråga om ett cfc-bolag i 39 akap. IL krävs att företaget uppfyller definitionen av utländsk juridisk person i 6 kap. 8 § IL. Det får inte heller vara delägarbeskattat i utlandet, 39 akap. 1 § IL. Om cfc-bolaget enligt lagstiftningen i det land det hör hemma, motsvarar det som enligt svensk lagstiftning är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, kan det också vara ett fåmansföretag. Om övriga villkor i 57 kap. IL är uppfyllda kan kapitalvinst och utdelning från sådana andelar beskattas i inkomstslaget tjänst. Till den del delägaren har beskattats för överskottet i cfc-bolagets verksamhet beskattas dock inte lämnad utdelning, 42 kap. 22 § IL.