Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Ändring till och med: SFS 2022:1696

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse i lagen.

2 § Har upphävts genom förordning (2022:1696).

Organisation

3 § Skatteverket ska utse ett centralt kontaktkontor som ska ha huvudansvaret för kontakterna med andra medlemsstater i ärenden enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning och denna förordning. Skatteverket ska underrätta Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Det centrala kontaktkontoret får också utses som ansvarigt för kontakterna med Europeiska kommissionen. Skatteverket ska underrätta kommissionen om detta.

4 § Skatteverket får även utse kontaktorgan och behöriga tjänstemän.

De tjänstemän som medverkar i det administrativa samarbetet ska alltid anses vara behöriga tjänstemän för detta ändamål i enlighet med villkor som fastställs av Skatteverket.

5 § När ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som avses i 4 § skickar eller tar emot en begäran eller ett svar på en begäran om samarbete, ska de underrätta det centrala kontaktkontoret om detta.

Om ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman tar emot en begäran som inte omfattas av den behörighet som Skatteverket fastställt för dem, ska de snarast överlämna denna begäran till det centrala kontaktkontoret och underrätta den begärande myndigheten om detta. Tidsfristerna som anges i 11-15 §§ börjar i så fall löpa dagen efter att begäran om samarbete överlämnas till det centrala kontaktkontoret.

6 § Det centrala kontaktkontoret ska hålla förteckningar över kontaktorganen och de behöriga tjänstemännen aktuella och ställa dem till förfogande för de centrala kontaktkontoren i de övriga berörda medlemsstaterna och för Europeiska kommissionen.

Utbyte av upplysningar på begäran

7 § När Skatteverket begär utbyte av upplysningar får verket även begära att en utredningsåtgärd vidtas. En sådan begäran ska motiveras.

Om Skatteverket har tagit emot en begäran om en utredningsåtgärd men anser att en sådan inte behövs, ska verket omedelbart underrätta den begärande myndigheten om skälen till detta. Förordning (2022:1696).

8 § Om den begärande myndigheten särskilt begär det, ska Skatteverket tillhandahålla originalhandlingar, förutsatt att detta inte strider mot bestämmelser i någon annan författning.

8 a § Vid en begäran om utbyte av upplysningar enligt 8 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning antas de begärda upplysningarna vara relevanta

1. om den begärande myndigheten vid den tidpunkt då begäran ges in anser att det i enlighet med dess nationella rätt finns en rimlig möjlighet att de begärda upplysningarna kommer att vara relevanta för en eller flera skattskyldigas skatteärenden, vare sig de identifieras med namn eller på annat sätt, och

2. om det är motiverat med tanke på utredningens syfte.

Förordning (2022:1696).

8 b § Upplysningar som begärs av en myndighet i en annan medlemsstat ska antas vara relevanta om åtminstone följande upplysningar finns:

1. det beskattningsändamål för vilket upplysningarna begärs, och

2. närmare uppgifter om vilka upplysningar som krävs för administration eller verkställighet av dess nationella rätt.

Om en begäran avser en grupp av skattskyldiga som inte kan identifieras individuellt ska begäran åtminstone innehålla följande upplysningar:

1. en detaljerad beskrivning av gruppen,

2. en redogörelse för tillämplig lagstiftning och de fakta som föranleder antagandet att de skattskyldiga i gruppen inte har följt tillämplig lagstiftning,

3. en redogörelse för hur de begärda upplysningarna skulle underlätta för den begärande myndigheten att fastställa huruvida de skattskyldiga i gruppen har följt tillämplig lagstiftning, och

4. när så är relevant, fakta och omständigheter i fråga om deltagande av en tredje part som aktivt har bidragit till att de skattskyldiga i gruppen eventuellt inte har följt tillämplig lagstiftning. Förordning (2022:1696).

Automatiskt utbyte av upplysningar

9 § Skatteverket får meddela andra medlemsstaters behöriga myndigheter att verket inte önskar få upplysningar genom automatiskt utbyte beträffande någon eller några av de kategorier av inkomster och tillgångar som avses i 12 § första stycket lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Skatteverket ska i så fall underrätta Europeiska kommissionen om detta. Förordning (2015:923).

Återkoppling och bekräftelser

10 § Skatteverket ska på begäran ge återkoppling till en behörig myndighet som lämnat upplysningar på begäran eller utan föregående begäran.

Skatteverket ska en gång om året ge återkoppling som rör det automatiska utbytet av upplysningar till de övriga berörda behöriga myndigheterna.

10 a § Skatteverket ska bekräfta att verket har tagit emot upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning, som ansetts kunna beröra Sverige. Detta ska göras snarast möjligt men senast sju arbetsdagar från mottagandet. Bekräftelsen ska lämnas till den meddelande medlemsstatens behöriga myndighet. Förordning (2016:1230).

Tidsfrister vid utbyte av upplysningar och återkoppling

Utbyte av upplysningar på begäran

11 § Skatteverket ska snarast möjligt, men senast inom tre månader från det att en begäran har tagits emot, lämna de upplysningar som avses i 8 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Om Skatteverket redan har tillgång till upplysningarna ska de dock lämnas inom två månader.

Skatteverket och den begärande myndigheten får komma överens om andra tidsfrister än de som anges i första stycket.

Förordning (2022:1696).

12 § Skatteverket ska snarast möjligt, men senast inom sju arbetsdagar från mottagandet bekräfta för den begärande myndigheten att verket har tagit emot begäran. Om det är möjligt, ska detta ske på elektronisk väg.

13 § Om Skatteverket har tagit emot en bristfällig begäran eller av andra skäl behöver ytterligare bakgrundsinformation, ska verket inom en månad från mottagandet underrätta den begärande myndigheten om detta. I så fall ska de tidsfrister som anges i 11 § första stycket börja löpa dagen efter det att Skatteverket har fått den ytterligare information som behövs.

14 § Om Skatteverket inte kan besvara begäran inom den tidsfrist som anges i 11 §, ska verket snarast möjligt, men senast inom tre månader från mottagandet av begäran underrätta den begärande myndigheten om skälen till detta och om den dag som verket anser sig kunna besvara begäran. Tidsfristen får inte vara längre än sex månader från det att begäran mottagits. Förordning (2022:1696).

15 § När Skatteverket inte har tillgång till de begärda upplysningarna, ska verket snarast möjligt, men senast inom en månad från mottagandet av begäran, underrätta den begärande myndigheten om skälen till detta. Detsamma gäller om Skatteverket inte kan besvara begäran om upplysningar eller vägrar att göra det av ett skäl som anges i 9 eller 10 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Automatiskt utbyte av upplysningar

16 § Upplysningar som avses i 12 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska överföras inom sex månader från utgången av det beskattningsår då de blev tillgängliga.

16 a § Skatteverket ska en gång om året underrätta Europeiska kommissionen om vilka kategorier av inkomster och tillgångar som avses i 12 § första stycket lagen (2012:843) om administrativt samarbete i Europeiska unionen i fråga om beskattning som Skatteverket överför uppgifter om.

Förordning (2022:1696).

16 b § Skatteverket ska en gång om året tillhandahålla Europeiska kommissionen statistik avseende omfattningen av automatiska utbyte enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen, lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, lagen (2017:182) automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet och lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar.

Skatteverket ska en gång om året tillhandahålla Europeiska kommissionen information om administrativa och andra relevanta kostnader och fördelar i samband med utbyten som ägt rum och eventuella potentiella ändringar, både för skatteförvaltningar och för tredje parter. Förordning (2022:1696).

Utbyte av upplysningar utan föregående begäran

17 § När sådana upplysningar som avses i 14 § första stycket lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning blir tillgängliga för Skatteverket, ska de överlämnas till den behöriga myndigheten i varje annan berörd medlemsstat snarast möjligt, men senast inom en månad.

18 § När Skatteverket tar emot upplysningar från en behörig myndighet i en annan medlemsstat utan att verket begärt upplysningarna, ska verket snarat möjligt, men senast inom sju arbetsdagar bekräfta mottagandet av uppgifterna för den myndighet som tillhandahöll dem. Om det är möjligt, ska detta ske på elektronisk väg.

Återkoppling

19 § Återkoppling enligt 10 § första stycket ska ges så snart som möjligt men senast inom tre månader efter det att resultatet av användningen av de begärda upplysningarna har blivit känt.

Närvaro i en annan medlemsstat

20 § Om Skatteverket har utsett en tjänsteman att närvara vid en myndighet eller utredning i en annan medlemsstat, ska verket utfärda en skriftlig fullmakt för tjänstemannen.

Fullmakten ska innehålla uppgifter om tjänstemannens identitet och befattning.

20 a § Om Skatteverket tar emot en sådan begäran som avses i 17 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, ska begäran besvaras inom 60 dagar från det att begäran mottagits, för att meddela den begärande myndigheten sitt samtycke eller en motiverad vägran. Förordning (2022:1696).

Närvaro i Sverige av tjänsteman från en annan medlemsstat

21 § Vid närvaro i Sverige av en tjänsteman från en annan medlemsstat ska han eller hon, få kopior av den dokumentation av de begärda upplysningarna som finns hos Skatteverket.

Samtidiga kontroller

22 § Om Skatteverket, i syfte att utbyta upplysningar, avser att föreslå samtidiga kontroller i Sverige och i en eller flera andra medlemsstater av en eller flera personer som är av gemensamt eller kompletterande intresse för Skatteverket och de andra behöriga myndigheterna, ska verket identifiera dessa personer. Verket ska underrätta de andra behöriga myndigheterna och motivera sitt val av ärenden som kontrollerna ska gälla, samt ange under vilken tidsperiod kontrollerna ska utföras.

23 § Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat har föreslagit sådana samtidiga kontroller som avses i 22 §, ska Skatteverket avgöra om verket önskar delta i kontrollerna och underrätta den andra myndigheten om sitt beslut. Skatteverket ska inom 60 dagar från det att den andra behöriga myndigheten föreslagit en samtidig kontroll lämna sitt samtycke eller en motiverad vägran om att delta. Förordning (2022:1696).

24 § Vid samtidiga kontroller enligt 22 och 23 §§ ska Skatteverket utse en företrädare med ansvar för att övervaka och samordna kontrollen.

/Rubriken träder i kraft I:2024-01-01/

Gemensamma revisioner

24 a § /Träder i kraft I:2024-01-01/ Skatteverket ska tillsammans med den eller de behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna vid en gemensam revision enligt 17 c-17 f §§ lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, inkludera slutsatserna från den gemensamma revisionen i en slutrapport.

Skatteverket ska tillsammans med övriga behöriga myndigheter som deltar i den gemensamma revisionen sträva efter att enas om fakta och omständigheter av relevans för den gemensamma revisionen och sträva efter att nå en överenskommelse om skattesituationen för den eller de granskade personerna baserat på resultaten av den gemensamma revisionen.

Den eller de granskade personerna ska underrättas om resultatet av den gemensamma revisionen och få en kopia av slutrapporten inom 60 dagar från utfärdandet av slutrapporten.

Förordning (2022:1696).

Delgivning av handlingar

25 § Om Skatteverket begär delgivning enligt 19 § andra stycket lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, ska begäran innehålla uppgifter om ämnet för den handling eller det beslut som ska delges och om mottagarens namn och adress samt all annan information som kan underlätta identifieringen av mottagaren.

26 § Om Skatteverket har tagit emot en begäran om delgivning enligt 18 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, ska verket omedelbart underrätta den begärande myndigheten om de åtgärder som vidtas med anledning av begäran och särskilt ange vilken dag delgivningen skett.

Praktiska arrangemang

27 § Skatteverket ansvarar för den utveckling av sina system som behövs för att upplysningar ska kunna utbytas enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning med hjälp av CCN-nätet.

Utvärdering

28 § Skatteverket ska undersöka och utvärdera hur det administrativa samarbetet enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning och denna förordning fungerar.

29 § Skatteverket ska till Europeiska kommissionen lämna alla relevanta upplysningar som krävs för att utvärdera hur ändamålsenligt det administrativa samarbetet är när det gäller att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt.

30 § Skatteverket ska till Europeiska kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar samt det praktiska resultat som uppnåtts.

30 a § Skatteverket ska till Europeiska kommissionen vartannat år lämna en utvärdering av relevansen av de kännetecken avseende gränsöverskridande arrangemang som anges i lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang. Förordning (2020:564).

Bemyndigande

31 § Skatteverket får meddela

1. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, och

2. föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämnmelser

2012:848

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om 9, 16 och 30 §§ samt i övrigt den 1 januari 2013.

2020:564

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Förordningen tillämpas första gången för utvärdering som ska lämnas under 2022.

2022:1696

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 24 a § och i övrigt den 1 januari 2023.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana ärenden om handräckning som har inletts före ikraftträdandet.

3. Skatteverket ska före den 1 januari 2024 underrätta Europeiska kommissionen om vilka kategorier av inkomster utbytet ska avse.