Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2014:12

beslutade den 29 september 2014.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket i Skatteverkets författningssamling och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2016 års förenklade fastighetstaxering av hyreshusenheter och ägarlägen-hetsenheter.