Löpnr: SKV A 2005:5

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 15 april 2005

Dnr/målnr/löpnr:

SKV A 2005:05

Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet¹

   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet.    Enligt 19 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall utgifter för att anskaffa en byggnad dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Värdeminskningsavdragen skall enligt 19 kap. 5 § nämnda lag beräknas enligt avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde. Procentsatsen skall bestämmas med hänsyn till byggnadens ekonomiska livslängd.

Allmänna råd:   Vid bedömningen av byggnadens ekonomiska livslängd får beaktas sådana omständigheter som att byggnadens användningstid kan komma att påverkas av framtida rationaliseringar, teknikens utveckling, omläggning av verksamhet och liknande förhållanden. Om byggnadens värde på grund av andra omständigheter är begränsat till förhållandevis kort tid får hänsyn tas till detta. Som exempel på sådana omständigheter kan anges att en byggnad används för utnyttjande av en begränsad malmfyndighet eller att en byggnad som används i näringsverksamhet och som är belägen på annans mark inte skall lösas av fastighetsägaren vid nyttjanderättens upphörande.    Avdrag för årlig värdeminskning på byggnad bör normalt medges med den procentsats av anskaffningsvärdet som anges i tabellen nedan. Därvid har hänsyn inte tagits till sådana speciella omständigheter som enligt ovan kan motivera högre procentsats.

Byggnadstyper

Procentsats

Småhus

2

 

 

Hyreshus

 

Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnad

3

Kiosk

5

Övriga hyreshus

2

 

 

Ekonomibyggnader

 

Växthus, silor, kylhus

5

Övriga ekonomibyggnader

4

 

 

Kraftverksbyggnader

 

Värmekraftsbyggnader

4

Vattenkraftsbyggnader

2

 

 

Industribyggnader

 

Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning

4

Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål än det för vilket de utnyttjas, t.ex. bensinstationer, kyl- och fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk

5

 

 

Specialbyggnader

3

 

 

Övriga byggnader

 

Behandlas som industribyggnader

 

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2005:5

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering och ersätter Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:6) om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet.