Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. S.k. aktieråd finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns alla allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande allmänna råd. Under fliken Alla år visas samtliga allmänna råd och under respektive årsflik visas de allmänna råd som är tillämpliga för det året.

RSV S 1996:24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering
SKV A 2004:5 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering
RSV 2002:21 Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av marknadsnoterat värdepapper när kontrolluppgift skall lämnas i inkomstslaget kapital enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
RSV S 1999:43 Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om beskattningen av äkta och oäkta bostadsföretag samt av delägare i sådant företag
SKV A 2005:5 Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet¹
RSV 2002:11 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare att tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering
SKV A 2005:2 Skatteverkets allmänna råd om inkomst av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse
RSV 2002:42 Riksskatteverkets allmänna råd om skatt på annonser och reklam
SKV A 2004:9 Skatteverkets allmänna råd om spelskatt
RSV 2003:35 Riksskatteverkets allmänna råd om reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer
SKV A 2005:23 Skatteverkets allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
RSV 2002:18 Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
RSV SP 1999:1 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om energiskatt på elektrisk kraft
SKV A 2005:30 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för kommuner, kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV A 2005:29 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV A 2004:17 Skatteverkets allmänna råd om anmälan att ett företag förvarar maskinläsbara medier utomlands
SKV A 2004:16 Skatteverkets allmänna råd om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV A 2004:23 Skatteverkets allmänna råd om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för ersättning till barn vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet fr.o.m. 2005 års taxering¹
SKV A 2005:24 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)