Löpnr: SKV M 2013:21

Erbjudandet

Accelerator Nordic AB (Accelerator) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i Accelerator beslutade den 14 oktober 2013 att till aktieägarna dela ut Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget Synthetic MR AB (Synthetic).

För 63 aktier i Accelerator erhölls en aktie i Synthetic. Om aktieinnehavet i Accelerator inte var jämt delbart med 63 erhölls andelar av en aktie i Synthethic. Sådana andelar av aktier i Synthetic sammanlades till hela aktier och såldes kollektivt, varefter likviden utbetalades till berörda aktieägare.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Synthetic var den 21 oktober 2013.

Sista dag för handel med aktier i Accelerator med rätt att delta i utdelningen var den 16 oktober 2013.

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea).

Skatteverket har i brevsvar den 25 juli 2013 ansett att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Asea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Accelerator delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Synthetic. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Accelerator på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Synthetic. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Accelerator blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning

Aktierna i Accelerator är noterade på Aktietorget. Den sista dagen för handel med aktier i Accelerator med rätt till utdelning av aktier i Synthetic var den 16 oktober 2013. Handeln med aktier i Accelerator var vid tidpunkten för utdelningen ojämn varför ett medianvärde av lägsta betalkurs de fem sista handelsdagarna i aktien med rätt till utdelning ger ett mer rättvisande värde än att enbart gå på lägsta betalkurs den 16 oktober 2013. Medianvärdet för de fem sista handelsdagarnas lägsta betalkurser var 0,88 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 17 oktober 2013. Medianvärdet för de fem första handelsdagarnas lägsta betalkurser utan rätt till utdelning var 0,34 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Accelerator bör därför (0,34 / 0,88 =) 39 procent hänföras till aktier i Accelerator och 61 procent till aktier i Synthetic.

Exempel

Anskaffningsutgiften för 126 aktier i Accelerator antas vid tidpunkten för utdelningen av aktier i Synthetic vara 100 kr. Av detta belopp ska 39 procent eller (0,39 x 100 =) 39 kr höra till aktierna i Accelerator och 61 procent eller (0,61 x 100 =) 61 kr till de två erhållna aktierna i Synthetic.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaff­ningsutgiften, se (SKV A 2013:28).