Koncerner och intressegemenskaper är inte skattesubjekt, utan det är de enskilda juridiska personerna som beskattas för sina inkomster. Skattelagstiftningen tar dock hänsyn till koncernförhållanden i vissa fall genom reglerna om koncernbidrag och koncernavdrag. Begreppet intressegemenskap är viktigt för många olika regelverk i inkomstskattelagen och det finns särskilda regler som tar sikte på transaktioner inom intressegemenskaper.