Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2022-06-21 HFD 2021 not. 55, En trust bildad i Jersey har inte ansetts motsvara en svensk familjestiftelse eftersom bildaren inte kunde anses ha skilt sig från trustegendomen i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse
2005-04-14 Förbjudet lån
2022-03-15 KRNS, mål nr 2434–2436-20 – avräkning för fiktiv skatt
2012-06-20 Ärvda hyresfastigheter utgör lagertillgångar för passiv ägare av byggnadsföretag
2006-12-13 Rättsfall från kammarrätten, värdepappershandel?
2010-09-14 Retroaktivt ändrade bokslut
2007-04-11 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden Verksamhetsgren?
2020-07-01 HFD 2020 ref. 9 - Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet kan inte föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort med fordringen på ersättning
2019-12-04 HFD, mål nr 17-19, 18-19, Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbesked om strike off
2016-03-23 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2021-12-20 HFD 2021 ref. 14 – Fråga om utrangeringsavdrag enligt 19 kap 7 § inkomstskattelagen ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet
2019-05-21 HFD 2019 ref. 7 - Fusion med privatbostadsföretag som övertagande företag
2011-01-26 Upplösning av negativ goodwill
2013-06-04 Klassificering av bostadsrättsförening
2013-06-20 Ränteswapavtal och räntecapavtal i ett privatbostadsföretag
2011-12-06 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2019-10-23 HFD 2019 ref. 36 - fråga om ett avbrott mellan två uppdrag i byggnadsverksamhet ska anses utgöra s.k. tillfälligt avbrott och om avbrottstiden därför ska räknas med vid bedömningen av om ett polskt bolag har fått fast driftställe här
2017-06-26 HFD, mål nr 438-17 – Andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen kan inte vara näringsbetingade
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2022-11-07 HFD 2022 ref. 33, Fråga om resultatfördelning och uttagsbeskattning vid gåva av andel i ett danskt kommanditselskab från en obegränsat skattskyldig fysisk person till begränsat skattskyldiga personer
2019-12-03 HFD 2019 ref. 49 – Förhandsbesked om aktier i ett amerikanskt DISC-bolag utgör näringsbetingade andelar samt om moderbolaget ska delägarbeskattas eller CFC-beskattas för DISC-bolagets resultat
2013-03-14 Verksam i betydande omfattning i fastighetsförvaltande
2018-11-02 HFD 2018 ref. 36 – Avtal om att resultatet i ett kommanditbolag ska tillfalla köparen i samband med en överlåtelse av andelarna har frångåtts vid beskattningen
2012-06-11 Avdrag för utgifter för utbildning i enskild näringsverksamhet (redovisningskonsult)
2018-09-07 EUD, mål nr C-382/16 – fråga om tyska internprissättningsregler strider mot den fria etableringsrätten i EUF-fördraget
2012-07-06 Internprissättning vid ändring av låneavtal
2018-05-28 KRSU dom den 20 oktober 2006, mål nr 2223-05
2022-02-08 HFD, mål nr 3421-21, näringsbetingade andelar
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2019-01-08 HFD, mål nr 3118-18, Gemensamt andelsbyte?
2010-04-15 Avdrag för utgifter för reklamgåvor
2006-02-15 Underprisöverlåtelse och verksamhetsgren
2018-12-20 HFD 2018 ref. 54, Avgångspension enligt allmän pensionsplan
2020-03-18 HFD, mål nr 5334-19 – En liechtensteinsk Anstalt med bolagsstruktur motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2023-02-20 HFD 2022 not. 41, Ett bolag hemmahörande i Curaçao har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2022-04-07 HFD 2021 ref. 68, En tillämpning av den s.k. undantagsregeln i 2019 års riktade ränteavdragsbegränsnings­regler var inte förenlig med EUF-fördraget
2013-02-04 Andelsbyte
2013-05-21 Beskattning av kvalificerad andel
2010-02-11 Återföring av periodiseringsfond
2018-09-19 HFD 2018 ref. 25 – Skattskyldighet för rätt till andel av resultat i ett svensk kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet
2023-02-09 HFD 2022 ref. 32, Ett moderbolags eftergift av fordringar på ett dotterbolag har ansetts utgöra ett skattefritt aktieägartillskott motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett dess marknadsvärde
2018-05-18 HFD 2017 ref. 58, Tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag
2014-04-07 Klassificering av bostadsrättsförening
2012-11-13 Marknadsmässig ränta på koncerninternt lån
2011-03-24 Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU
2013-03-11 Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2016-05-20 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott
2019-06-28 HFD, mål nr 3746 – 18, Utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
2016-06-03 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2015-03-18 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen HFD – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2015-12-21 HFD, mål nr 2753-15, Om djur vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i redovisningen, ska skillnaden redovisas som reserv om djuren är omsättningstillgångar i redovisningen.
2021-03-04 EU-domstolens dom, C-484/19 - den s.k. undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler och etableringsfriheten
2014-01-21 Utomståenderegeln
2018-06-18 HFD dom den 4 juni 2018, mål nr 3936-3939-17
2014-03-21 Klassificering av en bostadsrättsförenings inkomster
2018-11-02 HFD 2018 ref. 55 – Utgifter för klimatkompensation har ansetts som avdragsgill marknadsföringskostnad
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2011-10-24 Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader
2015-09-29 HFD, mål nr 1629-15, Utomståenderegeln tillämpas inte när verksamheten bedrivs i handelsbolag
2012-11-06 Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital
2010-09-29 Handel med andelar i bostadsrättsförening (bostadsrätter)
2014-09-26 Överlåtelse av etableringsrätt
2015-06-16 HFD – Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2013-05-03 För att begreppet ”verksam i betydande omfattning” ska föreligga krävs ett ägarsamband
2017-06-29 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2003-02-13 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 13/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 13 februari 2003
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden SRN – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2019-02-19 SRN, 18-18/D, Privatbostadsföretag?
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2015-10-01 SRN, mål nr 137-14/D, Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier
2010-07-15 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2013-06-13 Gåva eller avyttring
2018-05-30 HFD, mål nr 2771-17. Fråga om stiftarens skattskyldighet till inkomstskatt och kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust
2019-09-26 HFD, mål nr 1913-18, Förutsättningar för eftertaxering med stöd av korrigeringsregeln
2018-07-06 SRN förhandsbesked den 13 juni 2018, dnr 12-18/D
2015-06-15 Högsta förvaltningsdomstolen 2015-06-15, mål nr 5394-14, Etableringsrätt
2007-02-12 Begränsning av rätt till underskottsavdrag vid ägarförändring
2018-10-03 HFD 2018 ref. 37, premie för så kallad transaktionsförsäkring
2021-07-09 HFD 2021 not. 10, Prövning av om undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler är förenlig med unionsrätten
2017-04-20 HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser
2016-06-29 HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond
2013-05-07 Den justerade anskaffningsutgiftens storlek bestäms vid avyttringen
2014-10-31 Ränteswapavtal
2022-10-11 HFD 2022 not. 22 – Fråga om beskattningskonsekvenserna för inkomster i en kontraktsrättslig alternativ investeringsfond.
2006-10-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Underprisöverlåtelse och kvalificerade andelar
2014-09-22 Reparation och underhåll av byggnad
2023-06-22 HFD mål nr 7022-22, skattefri gåva
2023-02-01 KRNS, mål nr 4902-4905-20 – näringsbetingade andelar och inkomstskattesubjekt i sitt hemland
2019-05-24 KRNS mål nr 1791-18 – Verklig innebörd och motverkande rättshandlingar
2018-05-07 SRN, dnr 78-17/D – Kapitalvinstbeskattning av bitcoin
2021-03-17 HFD ref. 2 – Tjänster inom Svenska kyrkan
2011-02-22 Omräkningslagen
2018-11-16 HFD, mål nr 2345-17, Familjestiftelses avdrag för periodiskt understöd
2014-01-22 Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2015-04-10 HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång
2023-03-13 HFD 2022 ref. 49 – Avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier
2017-06-30 KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial
2020-07-03 KRNS, mål nr 478–483-19, strike off-förfaranden anses motsvara en likvidation i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL
2019-03-07 KRSU mål nr 1870-18, aktiv eller passiv näringsverksamhet
2014-11-05 Underskottsavdrag; Förvärv av fordringar kan inte räknas in i utgiften för att förvärva bestämmande inflytande
2013-06-04 Koncernbidragsspärrat underskott och avsättning till periodiseringsfond
2016-05-18 HFD, mål nr 2268-15 - Hemvistintyg för svensk värdepappersfond
2010-12-29 Ränteintäkter i privatbostadsföretag
2023-03-03 KRNS, mål nr 578–581-22 - näringsbetingade andelar
2010-04-28 Avsättning för framtida utgifter för skogsvård
2020-01-30 HFD 2019 ref. 59 En stiftelse kan främja ett allmännyttigt ändamål genom att lämna bidrag till ett aktiebolag
2016-05-30 HFD, mål nr 3238-12, avdrag för valutakursförlust för fordran i euro i ett företag med euro som redovisningsvaluta
2017-12-22 KRSU, mål nr 2858-16 – Helägt kommunalt bolags avdragsrätt för ränteutgifter till kommunen
2016-07-01 HFD, mål nr 6664-6666-14 – Tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor
2017-02-28 HFD, mål nr 1615-16, Allmänt undervisningsverk – förskoleverksamhet
2017-11-01 HFD 2017 ref. 14, Marknadsvärde vid uttagsbeskattning när fungerande marknad saknas
2013-02-27 Ränta till bostadsrättsförening
2019-01-31 HFD 2018 ref. 61; fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan utländska alternativa investeringsfonder
2014-06-04 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 juni 2014, mål nr 385-14
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2021-12-17 HFD 2021 ref. 59, Ett s.k. strike off-förfarande i Caymanöarna har inte ansetts motsvara ett likvidationsförfarande vid inkomstbeskattningen.
2006-11-01 Moderbolags övertagande av byggbolags fastigheter genom fusion medförde inte att aktierna i moderbolaget ändrade skattemässig karaktär i ägarens hand
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden
2023-05-29 HFD 2023 ref. 18 - Fråga om beskattningskonsekvenser när bed and breakfast verksamhet bedrivs i egen privatbostadsfastighet.
2023-02-10 HFD, mål nr 6234-21 – En syntetisk option med en återköpsrätt för utställaren var ett värdepapper
2020-01-30 HFD 2019 ref. 47, Handel med andelar i bostadsrättsföreningar
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.
2019-09-23 HFD 2019 ref. 20 – Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen på området får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll
2021-07-13 HFD mål nr 4302-17 – Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt; mervärdesskatt