Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2023-06-26 Andelar i CFC-bolag kan omfattas av bestämmelserna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag
2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och fastighetsskatt
2010-10-11 Spärregel i underskottsreglerna
2017-06-12 Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2023-11-27 Allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe
2020-03-23 Utgift för negativ ränta på banktillgodohavande utgör inte en ränteutgift
2009-10-07 Pensionssparavdrag vid obegränsad skattskyldighet under del av beskattningsåret
2017-11-08 Beskattning av tillfällig varuförsäljning
2014-06-24 Återföring av periodiseringsfond vid övergång till inskränkt skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL
2022-06-30 Hur ska utgifter för uppförande av en padelbana utan tak hanteras skattemässigt i inkomstslaget näringsverksamhet
2006-10-02 Utbetalningsvillkor för temporär ålderspension vid avgångspensionering före 65 års ålder
2005-09-07 Övertagande av övergångspost
2008-06-19 Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen
2010-04-08 Löneunderlag i företag som under året före beskattningsåret inte var ett fåmansföretag
2014-11-04 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2007-01-18 Flytträtt för kapitalpension
2009-11-27 När upphör andelar som är kvalificerade på grund av ett andelsbyte eller en partiell fission att vara kvalificerade om de även varit kvalificerade av annan anledning?
2006-06-16 Anskaffningsutgift för delägarrätter vid beskattningsinträde
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med fastighetsreglering
2013-11-07 Kan ett beskattningsår i enskild näringsverksamhet förlängas i efterhand?
2004-10-07 Moms i inkomstdeklaration, kapitalunderlag för räntefördelning och koppling till företagets redovisning
2018-11-09 Återbetalning av näringsbidrag
2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2007-06-14 Konsekvenser för mottagarens taxering när avdrag för koncernbidrag har vägrats med stöd av lagen mot skatteflykt
2015-07-09 Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein
2014-06-25 Löneunderlag och beaktande av närståendes lön för uppfyllande av löneuttagskravet
2008-01-28 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2021-11-10 Ställningstagandet ”Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land” ska inte längre tillämpas
2012-06-20 Sjukvårdsinrättningar, barmhärtighetsinrättningar och allmänna undervisningsverk - vinstsyfte
2006-05-12 Sambandet likvida medel - expansionsfonder i enskild näringsverksamhet
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2016-05-16 Redovisning och beskattning av pågående arbeten till fast pris i aktiebolag
2020-09-04 Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkrings­pension eller tjänstepension
2013-01-22 Avdragsrätt för räntor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a - 10 f §§ IL i fall där räntor slussas genom ett eller flera svenska företag till
2012-11-14 Gravanordningar m.m. - registrerat trossamfunds försäljning av gravstenar, andra gravanordningar och gravplattor
2014-11-04 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 och 6 §§ IL
2023-11-30 Beskattning av ersättning för nekad rätt att avverka fjällnära skog
2015-08-25 Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet
2008-10-01 Schablonintäkt på periodiseringsfond övertagandeåret?
2009-01-26 Utbetalning från en pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren
2006-03-16 Sjukpenning och aktiv eller passiv näringsverksamhet
2017-05-19 Vilka tax rulings (förhandsbesked) ska Skatteverket lämna information om enligt Action 5 i OECD:s/G20:s BEPS-projekt?
2005-06-07 Resor i näring eller till arbetsplatsen
2022-12-22 Ett svenskt företag är inte skyldigt att upprätta dokumentation avseende internprissättning för transaktioner med ett utländskt koncernföretags fasta driftställe i Sverige
2019-12-20 Kan ett bolag som blivit upplöst efter en s.k. strike off vara avyttrat enligt 44 kap. 3 § IL eller likviderat i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL?
2008-06-19 Förenklat årsbokslut och särskilt avdrag för avyttrade inventarier
2023-06-07 Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2005-06-27 Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring
2014-06-18 För vilka äldre ekonomiska föreningar är reglerna om beskattning för ideella föreningar tillämpliga (4 kap. 2 § ILP)?
2012-10-05 Sparat utdelningsutrymme på kvalificerad köpoption
2023-03-31 Vem är utdelningsberättigad och skattskyldig för kupongskatt när det gäller utländska kontraktsrättsliga fonder?
2005-11-09 När ska en enskild näringsverksamhet anses avslutad
2017-04-11 Tillskott eller driftbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag
2017-06-19 Vilka förhandsbesked ska Skatteverket lämna upplysningar om mot bakgrund av EU:s ändringsdirektiv 2015/2376 (DAC 3)?
2005-10-07 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 14 § IL
2012-10-18 Fördelning av anskaffningsutgift på byggnad och tomt då byggnaden rivs efter förvärvet
2006-10-11 Insatsemission och underlag för räntefördelning respektive expansionsfond
2017-11-21 Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation
2011-01-18 Uttagsbeskattning av vindkraftkooperativ - beräkning av marknadspris
2011-04-13 Avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag
2008-05-22 Företagsledare i indirekt ägt fåmansföretag
2012-11-14 Trädgårdstjänster - registrerat trossamfunds åtagande att utföra park- och trädgårdsskötsel
2006-10-17 Skattskyldighet för dansförening
2004-09-10 Uttagsbeskattning vid ombildning av kooperativ förening
2005-02-14 Inkomst från naturvårdsavtal
2011-04-13 Följdfrågor beträffande gränsöverskridande koncernbidrag
2007-02-09 Ska ett bolags innehav av egna aktier beaktas vid bedömningen av om en ägares innehav i bolaget är näringsbetingat?
2011-09-23 Allmänt avdrag för underskott av nystartad verksamhet
2005-02-18 Psykoterapeutisk uppdragsverksamhet har inte naturlig anknytning till ändamålet
2010-03-01 Kan ersättning utbetald i Sverige och som SINK-beskattats ingå i löneunderlaget samt fråga om begreppet motsvarande ersättning
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2012-10-08 Skattskyldighet för ideell förening som bedriver butikshandel inom området rättvis handel
2008-06-19 Kooperativa föreningars rabatter till medlemmar
2010-12-27 Avdrag för utgifter för resor i näringsverksamheten då förmånsbil i inkomstslaget tjänst används
2018-11-29 Nedskrivning för förväntade kreditförluster på fordringar som inte är kapitaltillgångar vid tillämpning av den internationella redovisningsnormgivningen
2007-06-04 Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL
2017-04-11 Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse
2018-03-08 Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2008-10-17 Finansiell leasing och räkenskapsenlig avskrivning
2008-09-30 Näringsverksamhet – utgifter för vissa anläggningar på allmän mark
2006-02-23 Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring
2022-02-23 Hur ska utgifter för uppförande av ett friliggande växthus för odlingsändamål hanteras skattemässigt i näringsverksamhet
2008-05-19 Allmänt undervisningsverk – fastighetsinkomst
2018-06-12 Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året
2011-05-30 Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring
2006-10-17 Kapitalbeskattning vid blankning
2007-11-07 Är intäkt av tillståndspliktigt spel, på spelautomater och liknande, vilket bedrivs utan tillstånd att anse som intäkt av näringsverksamhet?
2004-10-08 Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och betalningsplan på skog
2015-11-05 Anläggningar på tomtmark till hyreshus
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES
2005-09-12 Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning
2009-02-20 Årsredovisning i mindre aktiebolag och periodiseringsregeln
2016-05-25 Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81
2006-06-30 Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning
2017-08-28 Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare
2004-12-01 Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning
2006-04-19 Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av näringsbetingade andelar
2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)
2009-06-29 Löneunderlag. Omräkningskurs för omräkning av ersättning i utländsk valuta
2009-03-13 Beskattningstidpunkten för näringsbidrag
2007-06-13 Återföring av skogsavdrag
2022-12-13 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2007-10-16 Fråga om marknadsnoterade aktier i Hakon Invest AB respektive i Royal Ahold N.V. kan anses som näringsbetingade enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § IL när de innehas av ett aktiebolag som bedriver en ICA-butik
2010-12-06 Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar
2023-09-15 Vinst som uppkommer efter en skulduppgörelse i en företagsrekonstruktion
2014-11-04 Ändringar i efterhand av skattemässigt resultat av näringsverksamhet
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2015-04-24 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.
2009-11-24 Andelsbyte med kontant tilläggsköpeskilling
2021-05-04 Tjänster inom Svenska kyrkan, inkomstskatt
2009-06-29 Andelsbyte genom nyemission med överföring av sparat utdelningsutrymme på mottagna andelar
2018-09-13 Jämförelseår vid fullföljdsberäkningen
2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2010-06-21 Periodiseringsfond - frågan om överensstämmelse mellan avdrag och avsättning i räkenskaperna
2009-11-16 Vilka ersättningar kan ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet?
2014-09-17 Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via secondhand-butiker?
2015-08-07 En allmännyttig ideell förenings och ett registrerat trossamfunds funktionärsuppdrag
2018-12-18 Vad är ett dödsbo enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen och hur ska det beskattas?
2007-02-12 Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet
2008-06-04 Beloppsspärren och underskott i utländska bolag
2019-01-15 Avdragsrätten för marknadsföringsbidrag och korrigeringsregeln
2011-04-05 Kooperativ förening - avdragsbegränsningen för s.k. kooperativ utdelning
2015-11-11 Vad innebär det att negativ JAU och uppskov enligt övergångsbestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 till SFS 2009:1413 ska återföras med en tiondel per år?
2005-01-18 Beskattningsår vid start/nedläggning/start samma kalenderår
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2020-03-23 Förhållandet mellan förenklingsregeln och regeln om avdrag för ett annat koncernföretags negativa räntenetto
2013-12-18 En idrottsförenings skattskyldighet för upplåtelse av en idrottsanläggning till ett aktiebolag
2007-11-07 Hästleasing, hyra av tävlingshäst
2009-04-09 Beskattning av medlem i bytesring
2016-11-24 Beskattning av elcertifikat
2021-04-21 Tröghetsregeln och småhus ombyggt till hyreshus
2010-06-23 Kapitalvinst fastighet - avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2022-10-03 Bedömning av om en bostadsrättsförening utgör ett privatbostadsföretag
2022-10-17 Avdragsbegränsning för negativa räntenetton vid skatterättsliga kommissionärsförhållanden
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och insatsemission i ekonomisk förening
2020-05-07 Beräkning av kvarstående negativt räntenetto när avdragsutrymmet inte kan utnyttjas helt eftersom annat företag i intressegemenskapen tillämpar förenklingsregeln
2006-11-14 Räntebilligt lån från handelsbolag till delägare som är fysisk person
2004-12-17 Beloppsspärr och ackord vid underskott
2021-12-20 Utrangeringsavdrag enligt 19 kap. 7 § inkomstskattelagen
2015-07-24 Företrädaransvarets förenlighet med reglerna i skatteflyktslagen
2006-06-15 Fastighetsbeskattning av allmännyttig ideell förening/trossamfund
2012-02-13 Beräkning av lönebaserat utrymme när andelar förvärvats under året före beskattningsåret
2019-07-02 Kostnadsersättning för måltider i bostaden i samband med assistans
2007-11-26 Skogsavdrag, skogskonto och EES
2007-04-11 Utländsk delägare och kvalificerad andel vid tillämpning av 23 kap. 19 § IL
2010-12-27 Näringsverksamhet - gatukostnadsersättning
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2016-12-21 Avräkning utländsk skatt – spärrbeloppsberäkning för fysisk person som bedriver flera näringsverksamheter eller har inkomst från både tjänst och näringsverksamhet
2006-09-18 Verkligt värde på inventarier och överavskrivning
2008-11-11 Är förfarande enligt Chapter 7 och Chapter 11 i USA:s Bankruptcy Code att jämställa med konkurs eller likvidation?
2023-01-23 Dödsbo efter en begränsat skattskyldig person – ska uttagsbeskattning eller utdelningsbeskattning ske vid arvskifte och hur ska en tidigare privatbostad beskattas i dödsboet?
2014-09-17 Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund
2005-04-20 Skogsplantering utgör hävdvunnen finansieringskälla för en allmännyttig ideell förening
2018-01-12 Utgifter innan aktiebolaget har registrerats
2005-04-12 Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag
2008-03-19 Redovisning av nedmonterings- och bortforslings- och återställandekostnader för inventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning
2016-12-15 Utbetalning från ömsesidigt skadeförsäkringsföretag i form av vinstutdelning
2006-12-06 Negativ goodwill vid inkråmsförvärv
2019-05-06 Näringsbetingade andelar som lånas ut för blankning
2009-11-16 Inventarier av mindre värde och begreppen naturligt samband och större inventarieanskaffning
2013-07-03 Hur mycket kan man få betalt för obeskattade vinstmedel samtidigt som den s.k. ventilen normalt skulle kunna vara tillämplig?
2016-01-04 Internprissättning – den utländska parten måste vara näringsidkare för att korrigeringsregeln ska vara tillämplig
2005-01-10 Utgör förlängt räkenskapsår sådant särskilt skäl som medför att skattskyldig som startar en näringsverksamhet inte är berättigad till uppskov med betalning av F-skatt eller särskild A-skatt under tre månader?
2020-04-02 Betydelsen av reservationer, anmärkningar och ståndpunkter i OECD:s modellavtal
2010-12-27 Ingår utgifter för till- och ombyggnad i anskaffningsvärdet, som ska minskas med näringsbidrag enligt 29 kap. 6 § IL?
2021-09-13 Anstånd vid uttagsbeskattning p.g.a. hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag
2009-09-25 Beräkning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL då flera ägarförändringar har skett under samma år
2009-06-12 Restvärdesavskrivning och avyttring av inventarier
2014-05-13 Koncernbidrag vid upplösning genom likvidation
2022-12-20 Hur beskattas utdelning för en fysisk person som tagit emot en utdelningskupong i gåva avseende en kvalificerad andel och hur behandlas gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme hos den som äger andelen?
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2016-10-31 Uttrycket ”bara ett fåtal år” i 19 kap. och 20 kap. IL
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och inventarier av mindre värde
2012-11-12 Redovisning av osäkra skattepositioner i årsredovisningen av företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder
2012-03-09 Andelskraft
2007-04-04 Gåva till näringsdrivande stiftelse
2008-04-21 Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning
2021-07-09 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2006-04-13 Förskole- och fritidshemsverksamhet i registrerat trossamfund eller ideell förening
2015-06-11 Inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EES-land eller Schweiz – pensionsgrundad inkomst (PGI) och egenavgifter
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2005-05-17 Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2022-11-21 I vilka situationer kan utgifter till annan part än långivaren räknas som ränteutgifter?
2012-06-20 Allmänna undervisningsverk - avgränsning med anledning av nya skollagen
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2009-04-14 Ökade levnadskostnader i näring efter mer än tre månader
2010-06-24 Beräkning av gränsbelopp vid inlösen av kvalificerad aktie
2006-05-04 Enskild näring – makes privatbostadsfastighet
2023-06-15 Beräkning av anskaffningsvärde för andelar eller aktiebaserade delägarrätter som hos ägaren upphör att vara näringsbetingade
2011-04-13 Tomtmark som privatbostadsfastighet när småhuset har brunnit ner eller rivits
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2011-02-15 Skattefri utdelning enligt lex Asea av andelar av aktier
2008-10-23 Särskild löneskatt och avkastningsskatt på kommuners avsättningar i balansräkningen för pensionsåtaganden
2013-03-25 Återbetalning av ansökningsavgift enligt gåvomottagarlagen
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Avdrag för förskott till leverantörer vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2023-12-20 Hur ska en fastighetsägares utgifter för att uppföra laddstationer för elbilar hanteras skattemässigt i inkomstslaget näringsverksamhet
2004-10-15 Frågan om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning får användas samtidigt
2004-10-08 Kapitalförlust på syntetiska optioner
2009-11-27 Allmänt avdrag för konstnärer
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2006-06-26 Fråga om koncernbidrag kan anses innefattas i begreppet kapitaltillskott enligt 40 kap. 16 § IL
2011-04-18 Studentkårers m.fl. skattskyldighet - lagändring
2006-11-10 Roll- och konfliktspelsföreningars m.fl. skattskyldighet
2005-03-15 Beskattning av stiftelse eller ideell förening som främjar entreprenörskap
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och periodisering av utgifter för hyror och försäkringspremier
2021-09-10 Skyldighet för svenskt handelsbolag att lämna särskilda uppgifter när bolaget bara har utländska delägare som inte är skattskyldiga för bolagets inkomster
2006-02-03 Försäkringsersättning för skog
2023-01-16 Sjukpenning på grund av näringsverksamhet som betalas till en begränsat skattskyldig person utan fast driftställe i Sverige ska inte beskattas här
2016-06-02 Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad eller en byggnadsdel?
2005-04-29 Beskattningsinträde för stiftelse, ideell förening m.fl.
2014-10-28 Avskrivning på inventarier i utländsk filial inom EES-området
2012-08-26 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med klyvning
2006-05-24 Överavskrivning av inventarier och restvärdeavskrivning
2010-09-28 Diligentiamålet och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL
2022-05-13 När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe?
2007-06-12 Idrottsförenings drift av kommunal idrottsanläggning
2012-10-29 Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring
2008-11-08 Årsredovisning i mindre aktiebolag och bokföringsmässiga grunder
2017-10-02 Beräkning och fastställelse av underskott i närings­verksamhet efter ägarförändring m.m.
2023-12-21 Beskattningstidpunkt för fastighetsägare som har fått engångsersättning för att ett naturreservat ska bildas
2009-10-16 Inventarier och begreppet verkligt värde
2013-09-02 Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen
2004-10-15 Avdrag för kapitalförlust på vissa fordringar
2006-10-12 Underprisöverlåtelse och överavskrivning av inventarier
2013-08-14 Avdragsrätt för slutlig förlust hos överlåtande företag vid gränsöverskridande fusion
2008-05-19 Förenklat årsbokslut och arbetsgivaravgifter
2015-02-17 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2008-12-14 Kapitalförlust på syntetisk option med egna aktier i onoterat företag som underliggande egendom
2011-12-06 Gränsbelopp vid likvidation
2008-06-24 Talan om skadestånd för den som tillfogat Skatteverket förmögenhetsskada genom annat brott än skattebrott
2023-01-16 Näringsbetingade lagerandelar i EU-företag
2006-03-13 Skattemässigt avdrag för nedskrivning av räntefordran
2014-11-27 Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning
2006-12-06 Ägarförändring och underskottsbegränsning på grund av riktad nyemission
2006-04-04 Utmätt pensionsförsäkring
2022-06-30 Främjande av allmännyttigt ändamål genom bidrag till aktiebolag
2006-04-04 Tilläggsköpeskilling och 2/3 kvotering för kvalificerade andelar
2016-09-08 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 36 § IL
2018-11-29 Server som fast driftställe
2013-10-07 Redovisning av resultatandel från handelsbolag i aktiebolag med brutet räkenskapsår
2018-02-28 Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL
2016-09-27 Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2016-03-21 Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare
2013-02-08 När föreligger ett rationaliseringsförvärv av skogsfastighet?
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder
2015-12-04 Ersättningsfonder vid tvångsavyttring m.m. av fastighet
2015-03-20 Avdrag för reparation och underhåll av inventarier
2005-03-21 Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.
2020-09-14 Ränteutgifter och ränteinkomster vid tillämpning av avdragsförbudet för negativt räntenetto i övergångsbestämmelserna till reglerna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton
2006-12-20 Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion
2012-06-28 Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige när det utländska bolaget hör hemma utanför EES
2004-10-11 Förbjudet lån
2009-11-09 Skattefria julgåvor och sponsringspaket
2004-12-03 SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring
2009-06-10 Inventarier av mindre värde och enkla bolag
2009-11-25 Näringsbidrag - beskattas i enlighet med ändamålet
2004-10-07 Finansiell leasing och beskattning
2014-03-10 Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt
2006-05-19 Räntefördelning första räkenskapsåret?
2017-11-09 Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder
2015-01-21 Behövande i ekonomisk mening vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande – schablonmässig bedömning
2011-03-17 Förlust på näringsbetingade borgensåtaganden
2014-10-17 Kan en utländsk juridisk person medges avdrag för inrullat underskott när verksamhet vid ett fast driftställe lagts ned och ny verksamhet startas ett senare år?
2005-09-07 Justering på grund av tillkommande egenavgifter
2009-06-03 Löneunderlag, ersättning från företag i tredje land till anställd som beskattas i Sverige
2006-01-24 Ackord och reducering av underskott
2009-03-31 Årsredovisning i mindre aktiebolag och förvärvade immateriella anläggningstillgångar
2023-05-12 Avräkning utländsk skatt – ska valutakursdifferenser i inkomstslaget näringsverksamhet påverka den utländska inkomsten vid spärrbeloppsberäkningen?
2011-03-24 Avdrag i näring för dagbarnvårdare i familjedaghem
2022-09-30 När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?
2020-04-17 Internprissättning och borgensprovisioner
2011-01-11 Ägare till prästbostäder
2022-09-29 Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2007-11-16 Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad
2016-08-30 Frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort
2022-11-02 Fullföljdskravet - återbetalning av beviljade bidrag
2007-11-27 Avdragsram för representation och reklamgåva
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2008-04-16 Fastighet - avyttring eller gåva vid överlåtelse av utländsk fastighet
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier
2006-12-06 Omstruktureringsreserv vid inkråmsförvärv
2017-04-07 Begreppet utländsk juridisk person – rekvisitet att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa
2016-07-04 Handel med värdepapper i aktiebolag – kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse?
2011-05-18 Inkomstskattemässig hantering av fiskerättighet
2010-12-16 Förlust på lånefordringar i inkomstslaget näringsverksamhet
2005-04-20 Enskild näring – lokal i privatbostadsfastighet
2021-01-13 Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020
2011-02-08 Indragning av aktier utan ersättning
2018-10-16 Deklarationsskyldighet för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag
2007-11-07 Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL
2015-07-01 Omräkning av utländska filialer
2017-02-28 Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige
2019-02-06 Avdrag för arbetsresor – vad är regelmässig tidsvinst?
2008-04-02 Förenklat årsbokslut och försäkringsersättning för inventarier
2016-09-01 En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul
2018-06-26 Lokalupplåtelse som främjar allmännyttiga ändamål
2010-02-10 Andelsbyte där tjänstebelopp för utdelning/kapitalvinst uppgår till noll kr
2022-05-31 Beskattning av obegränsat skattskyldiga investerare i utländska riskkapitalfonder i form av limited partnerships i Jersey m.fl.
2020-01-31 Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter respektive när resultatberäkningen för ett fast driftställe i utlandet skiljer sig åt mellan Sverige och det andra landet
2008-03-05 Hur påverkas kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond av reglerna om förenklat årsbokslut?
2009-04-14 Makar som tillsammans deltar i enskild näring
2005-05-04 Skattskyldighet för koloniträdgårdsförening
2019-10-17 Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital
2021-12-06 Avräkning av utländsk skatt - fördelning av skattereduktioner vid spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer