Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2009-11-09

Dnr: 131 827645-09/1152

Som skattefri julgåva av mindre värde till anställda anses fr.o.m. beskattningsåret 2009 en gåva vars värde inte överstiger 450 kr inklusive mervärdesskatt. Sådan gåva är avdragsgill för arbetsgivaren.

Det förekommer att säljare av julgåvor marknadsför dessa tillsammans med olika typer av sponsringspaket.  Ett sponsringspaket kan, förutom julgåvan, innehålla allt från reklamskyltar till fribiljetter. Avdrag som för driftkostnad kan då inte utan vidare medges för hela utgiften. Om marknadsvärdet av motprestationen, exempelvis reklamplats, biljetter etc., understiger utgiften medges avdrag endast för värdet av motprestationen. Överskjutande del ses som gåva och är inte avdragsgill. Har köparen inte utnyttjat motprestationen, ex. lokaler, biljetter, reklamplats etc., medges normalt inte avdrag för denna del av utgiften.     

Ett företag kan öka sin försäljning genom att exempelvis förknippas med allmännyttiga ändamål. Kostnaden för detta syftar då till att skapa och förmedla en positiv bild av företaget i ett bredare sammanhang. Man brukar säga att företagets goodwill förbättras. I de fall kostnaden helt eller delvis utgör en gåva tar emellertid avdragsförbudet i inkomstskattelagen över den allmänna bestämmelsen om avdragsrätt. Gåvor till hjälporganisationer är därmed inte avdragsgilla.

Läs mer i Skatteverkets ställningstaganden Skattefria julgåvor och jubileumsgåvor fr.o.m. beskattningsåret 2009, 2009-04-14, Dnr 131 319694-09/111 samt Kultursponsring, 2009-05-20, Dnr 131 476491-09/111  och Riktlinjer, avdragsrätt sponsring, 2005-06-27, Dnr 130 702489-04/113.