Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2006-10-12

Dnr: 131 616821-06/111

1 Sammanfattning

I 23 kap. inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser om  underprisöverlåtelser. Det är Skatteverkets uppfattning att ej avdraget värde av tidigare överavskrivna inventarier enligt 18 kap. 19 § IL ska inräknas i det skattemässiga värdet vid tillämpning av bestämmelserna om beskattning vid en underprisöverlåtelse i 23 kap. 10-12 §§ IL.  

2 Bakgrund och frågeställning

 Ett företag tillämpar reglerna för räkenskapsenlig avskrivning av inventarier. Tidigare år har företaget gjort högre avskrivning i räkenskaperna än vad som godtagits vid beskattningen, vilket medfört att det uppkommit överavskrivning enligt 18 kap. 19 § IL. Överskjutande beloppet dras av vid beskattningen enligt en särskild plan med 20 procent per år fr.o.m. beskattningsåret efter det år avskrivning gjordes med ett för högt belopp.

 Fråga är hur det oavskrivna värdet enligt den särskilda avskrivningsplanen för de för högt avskrivna inventarierna ska hanteras vid en underprisöverlåtelse i enlighet med 23 kap. IL. 

3 Gällande rätt m.m.

 I 23 kap. IL regleras ett antal situationer i vilka överlåtelse under marknadsvärdet av en tillgång i näringsverksamhet(underprisöverlåtelser) kan göras utan att uttagsbeskattning ska ske enligt bestämmelserna i 22 kap. IL.

 Enligt 23 kap. 3 § IL avses med en underprisöverlåtelse en överlåtelse av en tillgång, utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda. Beskattningsbestämmelserna vid en underprisöverlåtelse återfinns i 23 kap. 9-13 §§ IL. Bestämmelser som bl.a. reglerar situationer där ersättning för en tillgång inte lämnas eller lämnas med ett belopp som understiger tillgångens skattemässiga värde finns i 10-12 §§.

 I 2 kap. 33 § IL anges att med skattemässigt värde på inventarier avses anskaffningsvärdet minskat med gjorda värdeminskningsavdrag och liknande avdrag.

 I 18 kap. 19 § IL finns bestämmelser för det fall det vid räkenskapsenlig avskrivning gjorts avskrivning med högre belopp än vad som godtagits vid beskattningen (s.k. överavskrivning). Värdet på inventarierna enligt balansräkningen vid beskattningsårets utgång ska då ligga till grund för beräkningen av avskrivningsunderlaget för nästa beskattningsår. Det överskjutande beloppet ska återföras till beskattning och i stället dras av genom avskrivning med 20 procent per år, räknat från och med beskattningsåret efter det år avskrivning gjordes med ett för högt belopp.  

4 Skatteverkets bedömning

 Med inventariernas skattemässiga värde avses anskaffningsvärdet minskat med gjorda värdeminskningsavdrag (2 kap. 33 § IL). Det är Skatteverkets uppfattning att avdrag som gjorts i redovisningen men ej godtagits vid beskattningen och som i stället ska dras av med 20 procent per år enligt 18 kap. 19 § IL ska inräknas i det skattemässiga värdet till den del avdrag ännu inte gjorts. Det innebär att vid tillämpning av bestämmelserna om beskattning vid en underprisöverlåtelse i 23 kap. 10-12 §§ IL ska även det oavskrivna värdet av tidigare överavskrivningar beaktas, när ersättningen för tillgången jämförs med dess skattemässiga värde.