Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2007-06-13

Dnr: 131 265526-07/111

1 Sammanfattning

 Avdragsutrymmet har utnyttjats i första hand för den fastighet eller fastighetsdel där avverkning har skett. Vid avyttring ska skogsavdrag inte återföras med ett högre belopp än det avdragsutrymme som hänför sig till fastigheten eller fastighetsdelen.

 

2 Bakgrund och frågeställning

 Fråga har uppkommit hur skogsavdrag ska återföras när flera fastigheter ingår i näringsverksamheten och en av dessa avyttras.

 

3 Gällande rätt m.m.

 Enligt 26 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska skogsavdrag återföras när en näringsfastighet avyttras.

 Enligt 26 kap. 7 § IL ska om bara en del av fastigheten avyttras, återföringsbeloppet beräknas på grundval av förhållandena på den avyttrade fastighetsdelen.

 

4 Skatteverkets bedömning

 I näringsverksamheten som helhet kan ingå flera fastigheter. Avdragsutrymme ska beräknas på grundval av den skattskyldiges totala skogsinnehav.

 Skatteverket anser att bedömningen ska vara densamma oavsett om fastighet avyttrats eller delavyttring skett. Begreppet "förhållandena" på den avyttrade fastigheten (fastighetsdelen) bör då, enligt Skatteverkets mening, avse ianspråktaget avdragsutrymme som hänför sig till denna. Eftersom avdragsutrymmet beräknas gemensamt för näringsverksamheten kan dock skogsavdrag ha erhållits med ett högre belopp än det avdragsutrymme som hänför sig till fastigheten (fastighetsdelen). Överskjutande belopp kommer då att ta i anspråk avdragsutrymmet för övriga fastigheter i näringsverksamheten.

 Skogsavdrag är ett värdeminskningsavdrag och avverkning förorsakar värdeminskning. Skatteverket anser därför att avdragsutrymmet har utnyttjats i första hand för den fastighet (eller fastighetsdel) där avverkning har skett. 

 Exempel

 I näringsverksamheten ingår två fastigheter med ett totalt avdragsutrymme på 150. Fastighet 1 har ett avdragsutrymme på 50. Fastighet 2 har ett avdragsutrymme på 100. Avverkning har enbart skett på fastighet 1, varvid skogsavdrag erhållits med 70.

 Hela avdragsutrymmet på 50 för fastighet 1 har då utnyttjats. Ett avdragsutrymme på 20 har utnyttjats för fastighet 2. Om fastighet 1 avyttras ska skogsavdrag på 50 återföras. Om fastighet 2 avyttras ska skogsavdrag på 20 återföras. Om fastigheterna är samtaxerade har delavyttring skett, annars inte. Bedömningen blir dock densamma i båda fallen.

 Om exemplet ändras så att den skattskyldige har tre fastigheter fördelar han avdragsutrymmet på 20, som i ovanstående exempel utnyttjats för fastighet 2, mellan fastigheterna 2 och 3 som han önskar, dock utan att överskrida återstående avdragsutrymme för någondera av fastigheterna.