Datum: 2009-04-20

Dnr: 131 373903-09/111

1 Sammanfattning

Systerbolag ska inte inbegripas i begreppet "överordnat bolag". Ett dotterbolag som kvarstår i den avyttrande koncernen bör därför kunna lämna lån m.m. till förvärvaren av ett systerföretag. Eftersom ett sådant lån således inte omfattas av förvärvslåneförbudet i 21 kap 5 § ABL ska det inte beskattas som förbjudet lån enligt reglerna i 11 kap 45 § resp. 15 kap. 8 § IL. Inte heller kräver ett sådant lån dispens enligt 21 kap 8 § ABL.

 2 Bakgrund och frågeställning

Det s.k. förvärvslåneförbudet  i 21 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL, lyder enligt följande:

"Ett aktiebolag får inte ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som avses i 1  § skall förvärva aktier i bolaget eller i överordnat bolag i samma koncern."

Fråga har uppkommit om begreppet "överordnat bolag" även innefattar systerbolag, dvs. aktier i annat dotterbolag till det långivande bolagets moderbolag.

3 Gällande rätt m.m.

Den nya aktiebolagslagen trädde i kraft den 1 januari 2006. I den tidigare aktiebolagslagen omfattade motsvarande bestämmelse om förvärvslåneförbud "bolaget eller annat bolag i samma koncern". I specialmotiveringen i propositionen 2004/05:85 s 806 till den nya aktiebolagslagen uttalas följande om innebörden av den ändrade lydelsen av förvärvslåneförbudet.

"Förbudet mot förvärvslån gäller, liksom hittills även förvärv av aktier i annat bolag i samma koncern. I lagförslaget har genom tillägget "överordnat" klargjorts att bestämmelsen inte hindrar att en avyttring av aktier i ett dotterbolag förenas med kredit på försäljningsbeloppet. Ett lån som lämnas i syfte att låntagaren skall förvärva aktier i moderbolag eller systerbolag omfattas däremot av förbudet."

I författningskommentaren i SOU 1997:22 s 400 uttalas angående motsvarande bestämmelse i utredningens förslag att ordet "överordnat" införts i lagtexten för att markera att bestämmelsen inte hindrar att en avyttring av aktier i ett dotterbolag förenas med kredit på försäljningsbeloppet.

I Norstedts Juridiks lagkommentar till bestämmelsen i nya ABL sägs att det av lagens förarbeten synes framgå att lagstiftaren avsett att förbudet även ska omfatta lån för förvärv av aktier i systerbolag men att det är tvivelaktigt om lagtexten kan ges den innebörden. Erik Nerep och Per Samuelsson har kommenterat bestämmelsen i  "Aktiebolagslagen — en lagkommentar", Thomson Fakta,  och skriver på s. 435 att "Ett systerbolag kan enligt vedertagen terminologi inte betecknas som ett överordnat bolag utan bör istället ges beteckningen sidoordnat. I annat fall förlorar de kvalificeringar som ligger i bruket av  termen "överordnat" sin mening. För det fall detta konstaterande är korrekt, torde glidningen mellan lagtext och förarbeten leda till att motiven får vika till förmån för lagtext".

4 Skatteverkets bedömning

Lagtexten får till sin ordalydelse anses klar. Ett systerbolag kan knappast anses vara överordnat ett annat  systerbolag.

Låneförbudsregeln fungerar skattemässigt som en stoppregel och den är vidare straffsanktionerad i aktiebolagslagen. Detta medför att  bestämmelsen måste tolkas restriktivt efter sin ordalydelse. Till detta kommer att det övergripande syftet med förbudet är att skydda borgenärernas intressen (se prop. 1973:93 s 92). Mot bakgrund av att det numera är tillåtet för ett säljande moderbolag att ge kredit med försäljningsbeloppet är det svårt att se att någon ökad risk för borgenärerna uppkommer på grund av att krediten istället ges av ett kvarvarande dotterbolag i koncernen.

Skatteverkets bedömning är att lagtextens ordalydelse inte ger utrymme för att inbegripa systerbolag i begreppet "överordnat bolag". Ett dotterbolag som kvarstår i den avyttrande koncernen bör därför kunna lämna lån m.m. till förvärvaren av ett systerföretag. Eftersom ett sådant lån således inte omfattas av förvärvslåneförbudet i 21 kap 5 § ABL ska det inte beskattas som förbjudet lån enligt reglerna i 11 kap 45 § resp. 15 kap. 8 § IL. Inte heller kräver ett sådant lån dispens enligt 21 kap 8 § ABL.