Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2008-03-05

Dnr: 131 80601-08/111

1 Sammanfattning

Om en enskild näringsidkare tillämpar reglerna om förenklat årsbokslut gäller följande. Vid förvärv av en tillgång som levererats före årets utgång utan att faktura erhållits, ska tillgången beaktas vid beräkning av kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond utan att ett belopp motsvarande den skuld som är hänförlig till inköpet ska beaktas.

2 Bakgrund och frågeställning

Hur påverkas kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond i ett fall där inventarier eller varor har levererats före årsskiftet men där fakturan erhålls först efter årsskiftet och företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, BFNAR 2006:1.

3 Gällande rätt m.m.

BFNAR 2006:1 trädde i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2006.

Av p. 6.29 i det allmänna rådet framgår bl.a. att maskiner och inventarier ska tas upp i balansräkningen när de har levererats till företaget.

Av p. 6.45 framgår att en vara ska tas upp som varulager hos köparen när varan har levererats. Varan anses levererad när den har kommit till köparen.

Av p. 6.70 framgår att leverantörsskulder ska tas upp till ett belopp som motsvarar vad företaget fakturerats eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha fakturerats för inköp m.m. och som vid räkenskapsårets utgång inte var betalt.

Av 33 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL framgår att med kapitalunderlaget för räntefördelning för enskild näringsidkare avses skillnaden mellan värdet på tillgångarna och värdet på skulderna i näringsverksamheten vid det föregående beskattningsårets utgång.

Motsvarande regel när det gäller expansionsfonder finns i 34 kap. 7 § IL, där det regleras att med kapitalunderlag för expansionsfond avses skillnaden mellan värdet på tillgångarna och värdet på skulderna i näringsverksamheten vid beskattningsårets utgång.

4 Skatteverkets bedömning

Av förarbetena till reglerna om räntefördelning framgår bl.a. att vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet medges avdrag för en schablonmässigt beräknad avkastning på ett underlag som i princip utgörs av det egna kapitalet i verksamheten. Räntefördelning förutsätter dessutom att en beräkning görs av det egna kapitalet, dvs. att tillgångar och skulder bestäms (prop. 1993/94:50 s. 227).

Vidare konstateras att utgångspunkten för den skattskyldiges inkomstberäkning av näringsverksamheten är hans redovisning och att det är på grundval av god redovisningssed som bl.a. kapitalunderlaget för räntefördelning m.m. beräknas (prop. 1993/94:50 s. 229).

Eftersom faktura inte erhållits vid räkenskapsårets utgång, och om det inte heller utifrån affärsmässiga skäl borde ha fakturerats vid räkenskapsårets utgång, ska fakturan inte beaktas vid bokslutet om man tillämpar reglerna om förenklat årsbokslut. Vid tillämpning av dessa regler ska nämligen inte hänsyn tas till upplupna kostnader.

Därmed kan det egna kapitalet i näringsverksamheten ett enskilt år komma att överstiga det egna kapitalet som skulle ha redovisats om den enskilde näringsidkaren inte tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska det egna kapitalet som redovisas enligt god redovisningssed även ligga till grund för beräkning av kapitalunderlag för räntefördelning och expansionsfonder. Det innebär att om exempelvis en maskin förvärvas och den har blivit levererad i slutet av ett räkenskapsår utan att faktura erhållits, kommer kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfonder att öka med det redovisade värdet på maskinen, utan att näringsidkaren ska beakta den skuld som är hänförlig till inköpet av maskinen. Motsvarande gäller i det fall varor som ingår i lagret köpts in. Påpekas bör dock, när det gäller det senare fallet, att resultatet kommer att öka med ett belopp motsvarande värdet på den del av lagret som man ännu inte erhållit faktura på.

Detta ställningstagande gäller endast om den enskilde näringsidkaren tillämpar reglerna om förenklat årsbokslut. Tillämpas de allmänna redovisningsreglerna ska hänsyn tas till den skuld som är hänförlig till inköpet.