Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 156430-15/111

Göta hovrätts beslut 2009-01-14 i mål Ö 2436-08

SAKEN

I en konkurs beslutade tingsrätten sedan konkursen pågått en viss tid att ett bevakningsförfarande skulle inledas. Underrättelse om detta sändes inte till Skatteverket utan till Kronofogdemyndigheten. Skatteverket bevakade därför inte sin fordran i konkursen. När utdelningsförslaget lagts uppmärksammade Skatteverket att statens fordran inte var upptagen. Skatteverket efterbevakade då statens fordran. Eftersom efterbevakning gjordes efter det att utdelningsförslaget upprättats avvisades efterbevakningen.

Sedan avvisningsbeslutet fastställts ansökte Skatteverket om återställande av försutten tid.

Även denna ansökan avvisades. Hovrätten motiverade sitt beslut med att fristerna för bevakning och efterbevakning av fordran i konkurs inte kunde anses omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelserna om återställande av försutten tid.

SKATTEVERKETS KOMMENTARER

Av beslutet framgår vikten av att Skatteverket i konkurser med bevakningsförfarande iakttar den angivna tidsfristen för bevakning. I förekommande fall bör en s.k. reservationsbevakning göras.

 

LAGRUM

9 kap. 2 och 4 §§ konkurslagen (1987:672)

58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)