Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2015-04-01

Dnr: 131 86203-15/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 11 kap. 2 § 2 LSE.

Med installerad generatoreffekt avses märkeffekten uttryckt i kilowatt. En ommärkning av generatorn påverkar dock inte bedömningen av skatteplikten om inte motsvarande ändring görs i generatorn.

Bedömningen av om en producent förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt ska utgå från generatorns hela effekt. Om flera producenter förfogar över samma generator får generatoreffekten alltså inte fördelas på dessa producenter.

Om en producent förfogar över flera generatorer är deras sammanlagda effekt avgörande

för om producenten ska anses förfoga över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt.

Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med bedömningen i de upphävda rekommendationerna i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om energiskatt på elektrisk kraft (RSV Sp 1999:1).

2 Frågeställning

I samband med översyn av rekommendationerna i RSV Sp 1999:1 har Skatteverket bedömt att vissa rekommendationer innebär tolkning av gällande rätt på ett sätt som bör redovisas i form av ett ställningstagande som publiceras på Skatteverkets hemsida istället för i form av ett allmänt råd. Några av dessa är rekommendationerna om vad som bör avses med installerad generatoreffekt vid tillämpningen av 11 kap. 2 § 2 LSE.

3 Gällande rätt m.m.

El är inte skattepliktig om den framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar el (11 kap. 2 § 2 LSE).

4 Bedömning

De upphävda rekommendationerna i RSV Sp 1999:1 om vad som bör avses med installerad generatoreffekt vid tillämpningen av 11 kap. 2 § 2 LSE har tillämpats under lång tid. Skatteverket bedömer att det inte finns skäl att ändra verkets tillämpning.

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 11 kap. 2 § 2 LSE.

Med installerad generatoreffekt avses märkeffekten uttryckt i kilowatt. En ommärkning av generatorn påverkar dock inte bedömningen av skatteplikten om inte motsvarande ändring görs i generatorn.

Bedömningen av om en producent förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt ska utgå från generatorns hela effekt. Om flera producenter förfogar över samma generator får generatoreffekten alltså inte fördelas på dessa producenter.

Om en producent förfogar över flera generatorer är deras sammanlagda effekt avgörande

för om producenten ska anses förfoga över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt.

Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med bedömningen i de upphävda rekommendationerna i RSV Sp 1999:1.