Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 254330-15/111

Kammarrätten i Stockholms dom den 17 december 2014, mål nr 5564-11

Redovisningsperioden juli 2010

Sammanfattning

Kammarrätten anser att bolaget har rätt till avdrag för ingående skatt på mäklarkostnaderna såsom för allmänna omkostnader, eftersom bolaget inte har fått täckning för de aktuella kostnaderna genom ersättningen för aktierna.

Skatteverket delar inte kammarrättens tolkning av vad som ska förstås med att en kostnad ingår i priset på de sålda aktierna. Domen går därför emot Skatteverkets ställningstagande ”Avdragsrätt för mervärdesskatt på förvärv i samband med försäljning av aktier i en ekonomisk verksamhet” (2011-01-19, dnr 131 780946-10/111), men verket vidhåller sin uppfattning.

Referat

Ett bolag har sålt aktierna i ett fastighetsägande dotterbolag. Det var endast aktierna som såldes. I samband med försäljningen har bolaget förvärvat mäklartjänster från ett mäklarbolag. Mäklarbolagets arvode var prestationsbaserat och beräknades utifrån överenskommet fastighetsvärde. Detta gällde oavsett om försäljningen skulle komma att gälla själva fastigheten eller – vilket alltså blev fallet – aktierna i det fastighetsägande dotterbolaget.

Frågan i målet i kammarrätten var om bolaget har rätt till avdrag för den ingående skatten på de mäklartjänster som förvärvats i samband med försäljningen av aktierna i ett dotterbolag.

Kammarrätten konstaterar inledningsvis att reglerna om verksamhetsöverlåtelse inte är tillämpliga, eftersom bolaget tillsammans med aktierna inte har överlåtit några andra tillgångar som tillsammans med aktierna utgjort en enhet. Kammarrätten anser dock att bolaget har rätt till avdrag för ingående skatt på mäklarkostnaderna såsom för allmänna omkostnader under förutsättning att kostnaderna för de förvärvade tjänsterna inte ingår i priset på de sålda aktierna. Eftersom bolaget inte har fått täckning för de aktuella kostnaderna genom ersättningen för aktierna anser kammarrätten att bolaget har rätt till avdrag såsom för allmänna omkostnader:

Skatteverkets kommentar

Kammarrätten anser alltså att bolaget har rätt till avdrag för den ingående skatten på mäklarkostnaderna såsom för allmänna omkostnader, eftersom bolaget inte har fått täckning för de aktuella kostnaderna genom ersättningen för aktierna.

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning. Det finns dock andra omständigheter i målet som medfört att Skatteverket avstår från att överklaga domen. Kammarrättens dom ändrar inte Skatteverkets syn i frågan om vad som ska förstås med att en kostnad ingår i priset, se verkets ställningstagande ”Avdragsrätt för mervärdesskatt på förvärv i samband med försäljning av aktier i en ekonomisk verksamhet” (2011-01-19, dnr 131 780946-10/111).

Skatteverket avser att utfärda ett ställningstagande som förtydligar verkets syn i frågan om vad som ska förstås med att en kostnad utgör en del av de kostnadskomponenter som ingår i priset på en utgående transaktion.