Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2015-06-05 KRNS – Anstånd med betalning av skatt på grund av synnerliga skäl
2015-01-12 HFD – skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till skattelättnader
2015-06-16 HFD – Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2015-04-10 HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång
2015-01-12 HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt
2015-12-15 EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten
2015-05-27 KRNG, mål nr 410—412-14 m.fl., värdering av båtförmån
2015-12-21 HFD, mål nr 1082-15, artikel 24 i nordiska skatteavtalet
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden SRN – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2015-02-17 KRNJ – Frivillig skattskyldighet och stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagen
2015-09-01 KRNG – skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2015-10-01 SRN, mål nr 137-14/D, Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier
2015-12-10 KRNS, mål nr 5164-5165-14, Beskattningsland – tillträde till evenemang
2015-10-01 HD, mål nr Ö 2481-13, Ersättning för rättegångskostnader i utmätningsmål
2015-04-30 KRNS, mål nr 5564-11, Försäljning av dotterbolagsaktier – ingå i priset
2015-06-15 Högsta förvaltningsdomstolen 2015-06-15, mål nr 5394-14, Etableringsrätt
2015-04-02 HFD - företrädaransvar och offentligt ackord
2015-02-12 HFD – Förhandsbesked angående friskvårdsförmåner
2015-12-21 HFD, mål nr 2753-15, Om djur vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i redovisningen, ska skillnaden redovisas som reserv om djuren är omsättningstillgångar i redovisningen.
2015-03-18 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen HFD – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2015-07-03 HFD, mål nr 3773-14, Beskattning av aktieutlåning
2015-04-20 HFD – Fåmansföretagsdefinitionen samt utomståenderegeln
2015-03-31 KRNG – 183-dagarsregeln för anställda ombord på utländskt fartyg i oceanfart
2015-11-25 HFD, mål nr 5725-14, stadigvarande bostad
2015-02-25 HFD – Begäran om utbetalning i fakturamodellen, husarbete
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden
2015-09-29 HFD, mål nr 1629-15, Utomståenderegeln tillämpas inte när verksamheten bedrivs i handelsbolag
2015-11-10 HFD – företrädaransvar och företagsrekonstruktion
2015-02-17 KRNG – Avräkning för utländsk skatt
2015-05-26 HFD, mål nr 2316--2317-14 – Beskattning av pokerspel
2015-09-08 KRNG - valutakurs vid överföring av skatt
2015-10-01 KRNG, mål nr 2601-14, Upplåtelse av idrottslokal
2015-11-24 HFD 1480-15, personaloptioner intjänade utomlands och EUF-fördraget
2015-11-24 HFD 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget