Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Dnr: 131 312894-15/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 13 maj 2015

Sammanfattning

Vinst vid pokerspel anordnat utanför EES ska beskattas som vinst i ett utländskt lotteri i inkomstslaget kapital. Den beskattningsbara vinsten motsvarar årets positiva totalresultat (nettovinsten) för spel hos en viss anordnare. Förlust hos en annan spelanordnare ska inte beaktas för att bestämma den beskattningsbara vinsten.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande ”Beskattning av poker – kontantspel och turneringar (2012-05-14, dnr 131 338428-12/111) och ”Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet” (2011-06-22, dnr 131 438351-11/111).

Referat

X har spelat poker hos olika spelanordnare. Spelet hos vissa anordnare gav en sammantagen nettovinst, medan spelet hos andra spelanordnare resulterade i en sammantagen nettoförlust.

Frågan som prövades av Högsta förvaltningsdomstolen var hur vinster vid pokerspel ska beskattas och hur den beskattningsbara vinsten ska bestämmas.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade inledningsvis att bestämmelserna om utländskt lotteri i 42 kap. 25 § inkomstskattelagen är tillämpliga för pokerspel. Nämnda bestämmelse anger att vinst i ett utländskt lotteri ska tas upp till beskattning som en kapitalinkomst. Beskattning förutsätter dock att lotteriet är anordnat utanför Europeiska samarbetsområdet (EES). Domstolen anförde sedan bl.a. följande

”Utvecklingen av spelen över Internet har medfört att spelandet kan pågå mer eller mindre kontinuerligt under en längre tid och i det enskilda fallet leda till betydande transaktionsvolymer. I detta perspektiv framstår det inte som rimligt och praktiskt genomförbart att med ett lotteri avse varje spelomgång.

I stället bör med lotteri avses allt pokerspel som sker hos en spelanordnare under ett kalenderår. Det bör gälla oavsett i vilken form eller på vilket sätt spelet sker. Det som spelaren ska beskattas för är ett positivt totalresultat (vinst) hos spelanordnare, oavsett om detta visar sig i form av en ökning av ett tillgodohavande hos spelanordnaren eller på annat sätt.

En konsekvens av vad nu har sagts är att beräknade förluster hos en spelanordnare inte ska kvittas mot vinster hos andra spelanordnare. X har därför inte haft rätt att kvitta sina förluster vid pokerspel hos UltimateBet, AbsolutePoker och WSOP mot vinster hos andra anordnare”

Skatteverkets kommentar

Pokerspel beskattas enligt bestämmelserna för vinst i ett lotteri, eftersom ett sådant kortspel omfattas av lotterilagens definition av lotteri. Det finns även andra former av spel/lotterier som i huvudsak tillhandahålls via internet, exempelvis casinospel och spel på sportresultat (vadslagning i lotterlagens mening).

Domen behandlar beskattning av pokerspel och Högsta förvaltningsdomstolen anger att ”När ställning ska tas till hur lotteribegreppet i detta fall ska avgränsas och hur vinstberäkningen ska ske finns anledning att beakta hur pokerspelandet har kommit att utvecklas.”

Högsta förvaltningsdomstolen har endast tagit ställning till beskattning av pokerspel utifrån det spelets specifika karaktär. Skatteverket anser dock att domen även kan ge viss ledning för hur vinster vid andra former av spel ska beskattas, om spelandet i det enskilda fallet har likheter med ett omfattande och kontinuerligt pokerspelande.

Referenser

42 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229)