Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2015-08-11

Dnr: 131 186289-15/111

1 Sammanfattning

AM-bidraget är en dansk inkomstskatt som omfattas av det nordiska skatteavtalet. Det innebär att avdrag för AM-bidrag får medges i inkomstslaget tjänst, men endast till den del beloppet överstiger 5 000 kr. Något allmänt avdrag för utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter är inte aktuellt eftersom AM-bidraget är en utländsk skatt.

Vid avräkning av utländsk skatt ska hänsyn tas till nedsättningen av den svenska skatten som avdraget fört med sig.

En återbetalning av AM-bidraget ska tas upp till beskattning om avdrag medgetts tidigare.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2009-02-12 (dnr 131 194151-09/111). Det innebär ingen ändring i den materiella bedömningen utan är enbart fråga om en uppdatering p.g.a. ändringar i dansk rätt.

2 Frågeställning

Hur ska AM-bidrag som betalats i Danmark hanteras vid den svenska inkomstbeskattningen och vad gäller för återbetalningar som görs av AM-bidraget?

3 Gällande rätt m.m.

Arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag, betalas i Danmark. Ursprungligen var det en socialförsäkringsavgift. Från och med den 1 januari 2008 är det en inkomstskatt som omfattas av det nordiska skatteavtalet.

När AM-bidraget blev en inkomstskatt 2008 krävdes för uttag av skatten att personen var försäkrad i Danmark enligt EG-förordningen 1408/71 eller enligt socialförsäkringskonvention (lov nr 1235 af 24/10 2007). Efter en ändring som gäller från 2011 finns inte längre något krav på dansk socialförsäkring för uttag av skatten (lov nr 471 af 12 juni 2009).

Arbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag för AM-bidraget tillsammans med A-skatten och betala in dessa till dansk skattemyndighet.

Eftersom AM-bidraget är en inkomstskatt som omfattas det av det nordiska skatteavtalet ska den inte tas ut om Danmark undantar en inkomst från dansk beskattning p.g.a. bestämmelser om exempt i skatteavtalet. Exempel på situationer där arbetsinkomster ska undantas från dansk beskattning är när inkomsterna tjänas in av personer som fortfarande behandlas som gränsgångare och när inkomsterna tjänas in av ombordanställda som endast beskattas i hemviststaten.

Om AM-bidrag har tagits ut felaktigt kan Danmark återbetala den felaktigt uttagna skatten till skattebetalaren.

För att lindra internationell dubbelbeskattning finns olika metoder. Det finns bestämmelser som innebär att inkomster helt ska undantas från beskattning, men även bestämmelser om avdrag för utländsk skatt och avräkning av utländsk skatt där den svenska skatten sätts ned.

Avdrag kan medges för utländsk skatt (16 kap. 18-19 §§ inkomstskattelagen [1999:1229], IL). Återbetalas skatt, för vilken avdrag medgetts, ska avdraget återföras. Bestämmelserna om avdrag för utländsk skatt kan tillämpas även i inkomstslaget tjänst (12 kap. 1 § IL). Utländsk skatt ingår dock bland de utgifter i inkomstslaget tjänst där utgifterna dras av till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5 000 kr.

Bestämmelser om avräkning av utländsk skatt finns i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, AvrL. Har avdrag gjorts för utländsk skatt ska det avdrag som medgetts beaktas vid avräkning av utländsk skatt (2 kap. 15 § AvrL). En utländsk skatt som tagits ut i strid med bestämmelserna i ett skatteavtal ska inte avräknas (2 kap. 8 § AvrL).

När utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter betalats medges allmänt avdrag om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda (62 kap. 6 § IL).

4 Bedömning

AM-bidraget är en utländsk inkomstskatt, som omfattas av det nordiska skatteavtalet. Det innebär att avdrag medges i inkomstslaget tjänst (12 kap. 1 § IL jämfört med 16 kap. 18-19 §§ IL). En utländsk skatt som AM-bidraget ska dock räknas in bland de utgifter där avdrag bara medges till den del de överstiger 5 000 kr. Något avdrag ska dock inte medges om Sverige ska undanta inkomsten från beskattning enligt bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet (12 kap. 1 §IL jämfört med 16 kap. 18 § IL).

I de fall Sverige ska undanröja den dubbla beskattningen genom avräkning ska hänsyn tas till nedsättningen av den svenska skatten som avdraget för AM-bidrag medfört. Har Danmark däremot beskattat en inkomst i strid med bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet ska det inte medges någon avräkning för AM-bidraget.

Har avdrag medgetts vid inkomstbeskattningen för AM-bidrag och det senare år görs en återbetalning av AM-bidraget ska återbetalat belopp tas upp till beskattning. Beloppet tas upp till beskattning det beskattningsår det blir disponibelt.

Något allmänt avdrag för utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter är inte aktuellt eftersom AM-bidraget är en utländsk inkomstskatt.

Exempel I

I exemplet bortses från att omräkning ska göras från dansk till svensk valuta. Exemplet omfattar endast att avdrag för skatt medges.

Under inkomståret 2013 var lönen i Danmark 375 000 kr och AM-bidrag betalas med 30 000 kr. Det fanns inte några övriga utgifter under inkomståret. Lönen tas upp i inkomstdeklarationen och avdrag medges med 25 000 kr vid beskattningen. Överskott av tjänst blir därefter 350 000 kr.

Dansk lön+ 375 000 kr

AM-bidrag- 30 000 kr

Begränsning av avdrag+ 5 000 kr

Överskott av tjänst= 350 000 kr

Exempel II

AM-bidraget om 30 000 kr återbetalas under inkomståret 2014 från Danmark. Vid beskattningen 2015 ska hela beloppet om 30 000 kr tas upp i den svenska inkomstdeklarationen i inkomstslaget tjänst.