Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2009-02-12

Dnr: 131 194151-09/111

Nytt: 2015-08-11

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Danska AM-bidraget vid svensk inkomstbeskattning, dnr 131 186289-15/111.

1 Sammanfattning

AM-bidraget är en inkomstskatt i Danmark från och med den 1 januari 2008. Detta innebär att det inte ska medges något allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter, vilket gällt för tidigare år. Avdrag medges istället för utländsk skatt. Återbetalas ett AM-bidrag, för vilket avdrag medgetts ett tidigare år, ska beloppet tas upp till beskattning.

Har Danmark rätt att beskatta en inkomst enligt det nordiska skatteavtalet och Sverige ska undanröja den dubbla beskattningen genom avräkning ska hänsyn tas till avdraget för AM-bidrag. Har Danmark beskattat en inkomst i strid med det nordiska skatteavtalet ska det inte göras någon avräkning för AM-bidraget.

2 Bakgrund och frågeställning

Arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag, betalas i Danmark. Det har tidigare varit en socialförsäkringsavgift, som betalats när den anställde varit försäkrad där. Från och med den 1 januari 2008 är AM-bidraget en inkomstskatt pga. en lagändring i Danmark, se lov nr 1235 af 24/10 2007. Uttaget av skatten förutsätter även fortsättningsvis att personen är försäkrad i Danmark enligt EG-förordningen 1408/71 eller enligt socialförsäkringskonvention. Efter det att AM-bidraget blivit en inkomstskatt omfattas det av det nordiska skatteavtalet. Det innebär bl.a. att AM-bidraget inte kan tas ut om Danmark ska undanta en inkomst från dansk beskattning pga. exemptbestämmelser i skatteavtalet. Exempel på situationer där arbetsinkomster ska undantas från dansk beskattning är när inkomsterna tjänas in av personer som fortfarande behandlas som gränsgångare och när inkomsterna tjänas in av vissa ombordanställda.

Har AM-bidrag tagits ut felaktigt görs en återbetalning till den skattskyldige. Uppgifter finns om att det under inkomståret 2009 kommer att göras återbetalningar av AM-bidrag som innehållits i Danmark under inkomståret 2008.

Fråga har ställts om hur erlagt AM-bidrag ska hanteras vid den svenska inkomstbeskattningen efter den danska lagändringen och vad som gäller för de återbetalningar som görs av AM-bidraget.

3 Gällande rätt m.m.

Avdrag för utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter medges enligt 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

För att lindra internationell dubbelbeskattning finns olika metoder.

Avdrag för utländsk skatt regleras i 16 kap. 18-19 §§ IL. Återbetalas skatt, för vilken avdrag medgetts, ska avdraget återföras. Av 12 kap. 1 § IL framgår att bestämmelserna om avdrag för utländsk skatt kan tillämpas även i inkomstslaget tjänst. Utländsk skatt ingår dock bland de utgifter i inkomstslaget tjänst där utgifterna dras av till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5 000 kr.

Bestämmelser om avräkning av utländsk skatt finns i lagen om avräkning av utländsk skatt (1986:468), AvrL. Ska avräkning göras med stöd av skatteavtal tillämpas bestämmelser i AvrL. Genom SFS 2008:1350 har ändringar skett i AvrL. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2008. Har avdrag gjorts för utländsk skatt ska medgivet avdrag beaktas vid avräkningen, se 9 § AvrL, som efter ändringarna i lagen motsvaras av bestämmelserna i 2 kap. 15 § AvrL.

Skatt som tagits ut i strid med skatteavtal ska inte avräknas. Detta framgår av 5 § AvrL, som efter ändringarna i lagen motsvaras av bestämmelserna i 2 kap. 8 § AvrL.

4 Skatteverkets bedömning

Det är hela arbetsinkomsten som ska tas upp till beskattning i Sverige, förutsatt att det nordiska skatteavtalet inte begränsar svensk beskattningsrätt.

AM-bidraget är från och med den 1 januari 2008 en inkomstskatt, som omfattas av det nordiska skatteavtalet. Det har tidigare varit en socialförsäkringsavgift. Detta innebär att det inte ska medges något allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter, vilket gällt för tidigare år. Avdrag medges istället i inkomstslaget tjänst för AM-bidraget, se 12 kap. 1 § IL jämfört med 16 kap. 18-19 §§ IL. Detta medför att AM-bidraget räknas in bland de utgifter där avdrag bara medges till den del de totala kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5 000 kr.

Har avdrag medgetts vid inkomstbeskattningen för ett AM-bidrag och det senare år görs en återbetalning av AM-bidraget från Danmark ska återbetalat beloppet tas upp till beskattning. Beloppet tas upp till beskattning det beskattningsår det blir disponibelt.

I de fall Danmark har rätt att beskatta en inkomst enligt det nordiska skatteavtalet och Sverige ska undanröja den dubbla beskattningen genom avräkning ska hänsyn tas till det avdrag som gjorts för AM-bidraget.

Har Danmark beskattat en inkomst i strid med det nordiska skatteavtalet ska det inte göras någon avräkning för AM-bidraget.

Exempel

I exemplet bortses från att omräkning ska göras från dansk till svensk valuta. Exemplet bygger vidare på att Sverige inte är skyldigt att avräkna dansk skatt med hänsyn till bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet.

Under inkomståret 2008 var lönen i Danmark 375 000 kr. Detta belopp tas upp i den svenska självdeklarationen vid 2009 års taxering. AM-bidrag betalades i Danmark med 30 000 kr under inkomståret 2008. Det fanns inte några övriga utgifter under inkomståret 2008. Avdrag medges med 25 000 kr (30 000 kr — 5 000 kr) i inkomstslaget tjänst vid 2009 års taxering. AM-bidraget om 30 000 kr återbetalas under inkomståret 2009 från Danmark. Vid 2010 års taxering ska hela beloppet om 30 000 kr tas upp i den svenska självdeklarationen under inkomstslaget tjänst.