Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2015-08-17

Löpnr: SKV M 2015:6

Erbjudandet

Björn Borg AB (Björn Borg) har uppgett följande.

Årsstämman i Björn Borg beslutade den 11 maj 2015 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälnings­förfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 21 maj 2015 var aktieägare i Björn Borg för varje innehavd aktie fick en ordinarie aktie och en inlösenaktie.

Sista dag för handel med aktier i Björn Borg inklusive rätt till inlösenaktier var den 19 maj 2015.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den

25 maj – 5 juni 2015. Därefter löstes inlösenaktierna automatiskt in för 1,50 kr per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvar­varande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i Björn Borg är noterade vid NASDAQ Stockholm. Sista dag för handel med aktier i Björn Borg före split och avskiljande av inlösenaktier var den 19 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 33,60 kr.

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 25 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 1,49 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Björn Borg bör därför (1,49 / 33,6 =) 4,4 procent hänföras till inlösenaktierna och 95,6 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna. Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Eftersom inlösenaktierna handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för 100 aktier i Björn Borg omedelbart före aktieuppdelningen var 2 000 kr ska (0,044 x 2 000 =) 88 kr hänföras till inlösenaktierna. De kvarvarande aktierna får en anskaffningsutgift på (2 000 – 88 =) 1 912 kr.

Säljs eller löses inlösenaktierna in för 150 kr uppkommer en kapitalvinst på (150 – 88 =) 62 kr.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2015:13.