Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 484871-15/111

Kammarrättens i Göteborg dom den 1 september 2015, mål nr 1331-15

Sammanfattning

Kammarrätten anser att det är valutakursen den dag då det överförda skattebeloppet sätts in på Skatteverkets plusgirokonto som ska användas vid omräkning från norska kronor (NOK) till svenska kronor (SEK).

Skatteverket delar Kammarrättens bedömning.

Referat

X fick 274 334 NOK i dagpengar vid arbeidsledighet från Arbeids- och Velferdsetaten under inkomståret 2012. Norsk preliminärskatt drogs av och betalades in till norsk skattemyndighet.

Skatteverket beskattade X för den norska inkomsten och beräknade den till 319 324 SEK. Den kurs som användes vid omräkningen var 1,1640 (274 334 x 116,40/100).

Den norska skattemyndigheten överförde överskjutande skatt i Norge om 93 231 NOK till Skatteverkets Likvidenhet. Beloppet bokfördes på X:s skattekonto den 30 november 2013. Skattebeloppet omräknades till 99 436 SEK. Den kurs som användes vid denna omräkning var 1,0665 (93 231 x 100/0,93760). Det var den valutakurs som gällde på bokföringsdagen på Skatteverkets plusgirokonto.

X överklagade och fick bifall i Förvaltningsrätten. Skatteverket överklagade i sin tur Förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten anser att det är valutakursen den dag då det från Norge överförda skattebeloppet sätts in på Skatteverkets plusgirokonto som ska användas vid omräkning från NOK till SEK.

Kammarrätten säger i domen bl.a. följande.

De nordiska länderna har slutit ett avtal om handräckning (SFS 1990:226). I avtalet förbinder sig länderna att lämna varandra handräckning i fråga om bl.a. uppbörd och överföring av skatt. Länderna har med stöd av detta avtal träffat en överenskommelse som finns införd i bilaga 2 till förordning om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna (SFS 1997:1157), det s.k. trekk-avtalet.

Överenskommelsen innehåller regler om vilken stat som har rätt att kräva preliminär skatt. Den innehåller dessutom regler om överföring av preliminär skatt till en annan stat, i de fall det visar sig att inkomst eller pension slutligt beskattats i en annan stat än den där preliminär skatt betalats. Det finns dock inte några bestämmelser som reglerar valutakursförändringar. Inte heller i övrigt finns några bestämmelser i svensk rätt som reglerar hur en valutakursförändring ska beaktas vid överföring av skatt från ett annat land för att tillgodoräknas skattebetalaren här i Sverige.

Överföringen av skatten, 93 231 NOK, gjordes med stöd av trekkavtalet. Beloppet räknades om till 99 436 SEK utifrån valutakursen på bokföringsdagen på Skatteverkets plusgirokonto den 30 november 2013. Kursen var lägre än den kurs som användes vid inkomstbeskattningen. Vid en jämförelse kan det därför sägas ha uppstått en valutakursförlust.

Sedan den slutliga skatten bestämts ska Skatteverket beräkna om den som beslutet gäller ska betala skatt eller tillgodoräknas skatt enligt 11 kap. 14 § SBL. Vid denna beräkning beaktas skatt som förts över från en annan stat som Sverige har träffat en överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt.

Eftersom beräkningen tar hänsyn till det faktiskt överförda beloppet kan skattebetalaren inte utan uttryckligt lagstöd tillgodoräkna överförd skatt med ett annat belopp än det överförda. Om hänsyn skulle tas till valutakursförändringar skulle det vidare innebära att Skatteverket vid en positiv valutakursförändring skulle tillgodoföras den uppkomna valutakursvinsten.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar Kammarrättens bedömning när det gäller vilken valutakurs som ska användas vid tillgodoförande av skatt från Norge.