Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2015-09-10

Dnr: 131 440519-15/111

Nytt: 2016-12-14

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Upphävande av ställningstagandet ”Betalning av en skattefordran som ingår i en skuldsanering”, dnr 131 533709-16/111.

1 Sammanfattning

Om en gäldenär betalar en skattefordran som ingår i en skuldsanering ska Skatteverket återbetala pengarna till gäldenären om betalningen inte kan anses som frivillig. En återbetalning ska bara göras med det belopp som överstiger vad gäldenären totalt ska betala enligt beslut om skuldsanering. Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2015-01-26 ”Betalning av en skattefordran som ingår i en skuldsanering”, dnr 131 45546-15/111.

2 Frågeställning

Det händer att Skatteverket skickar ut betalningskrav trots att skatteskulden ingår i en skuldsanering. Betalningskrav skickas ut automatiskt så länge skulden finns kvar på skattekontot. Det blir problem när gäldenären betalar skattefordran efter att Skatteverket felaktigt har skickat ut ett betalningskrav eller vidtagit andra åtgärder för att få betalt.

Hur ska Skatteverket agera när en gäldenär betalar en skattefordran trots att den ingår i en skuldsanering?

3 Gällande rätt m.m.

En skuldsanering omfattar alla fordringar som har uppkommit före den dag då beslut om att inleda skuldsanering meddelades (7 § skuldsaneringslagen [2006:548]). En fordran som omfattas av skuldsanering ska därför inte betalas separat.

Ett beslut om att inleda en skuldsanering medför inte ett uttryckligt förbud för gäldenären att betala en skuld som omfattas av skuldsaneringen. En betalning kan dock anses strida mot likabehandlingsprincipen enligt 8 § första stycket skuldsaneringslagen. Det är inte förenligt med skuldsaneringslagens grundläggande syften att gäldenären gynnar vissa borgenärer framför andra. Om gäldenären betalar någon borgenär efter det att skuldsanering inletts är borgenären inte skyldig att betala tillbaka. Det skulle dock i vissa grövre fall kunna bli aktuellt med omprövning enligt 24 § första stycket 1 p a) skuldsaneringslagen (se Hellners & Mellqvist, Skuldsaneringslagen [1 mars 2013, Zeteo] kommentaren till 23 §).

Först i och med att skuldsaneringsbeslutet har vunnit laga kraft inträder skuldsaneringens rättsverkningar. Efter att ett beslut om skuldsanering har vunnit laga kraft har gäldenären befriats från betalningsansvar till den del den har blivit bortsanerad. Om en fordran som omfattas av en skuldsanering och som har satts ned ändå betalas av gäldenären saknas det dock rättsligt stöd för gäldenären att kräva tillbaka betalningen.

Betalning av en bortsanerad fordran (prekluderad fordran) kan jämföras med betalning av en preskriberad fordran (prop. 1993/94:123 s. 105). Preskription innebär att ingen åtgärd för att få betalt för en fordran får utföras av borgenären. I förarbetena till lag om preskription av skattefordringar m.m. (1982:188) uttalas att det ankommer på Kronofogden och andra statliga myndigheter att självmant beakta preskriptionsbestämmelserna. Det innebär att en gäldenär som betalar en preskriberad fordran har rätt till återbetalning om denne inte kände till att fordringen var preskriberad (prop. 1981/82:96 s. 42).

4 Bedömning

När Kronofogden har beslutat att inleda skuldsanering så ingår en obetald skattefordran som uppkommit dessförinnan i skuldsaneringen. Den ska därför inte betalas separat. Men betalar gäldenären en skattefordran som ingår i en skuldsanering finns ingen lagenlig återbetalningsskyldighet för Skatteverket. Vid bedömningen av om Skatteverket ändå ska återbetala pengarna bör en jämförelse kunna göras med en betalning av en preskriberad skattefordran. Om gäldenären betalar en preskriberad skattefordran efter att en betalningsuppmaning felaktigt har skickats ut är betalningen inte att anse som frivillig och återbetalning ska göras. Skatteverket anser därför att om betalningen av en skattefordran som ingår i en skuldsanering inte kan anses som frivillig ska Skatteverket återbetala pengarna till gäldenären.

Har gäldenären betalat skattefordran redan innan inledandebeslutet har Skatteverket ingen fordran att anmäla och det blir heller aldrig aktuellt med någon återbetalning.

Om gäldenären betalar en skattefordran efter ett beslut om att inleda skuldsanering trots att den ingår i skuldsaneringen måste Skatteverket avgöra om betalningen är att anse som frivillig eller inte. En betalning bör inte anses som frivillig om Skatteverket har vidtagit någon form av åtgärd för att få betalt för fordran som ingår i skuldsaneringen. Det är endast i de fall Skatteverket uttryckligen har krävt gäldenären på betalning eller på annat sätt har vidtagit någon åtgärd för att få betalt för sin fordran som det kan anses vara fråga om en ofrivillig betalning och återbetalning kan bli aktuell.

Exempel på åtgärder som i detta sammanhang får anses vara åtgärder som Skatteverket kan vidta för att få betalt för en skattefordran:

  • En betalningsuppmaning med anledning av underskott på skattekontot.
  • Ett skattebeslut där det framgår hur mycket skatt som ska betalas och fordrans förfallodag.
  • En förtryckt inkomstdeklaration där det framgår ett preliminärt belopp att betala. Har gäldenären inte gjort några ändringar i deklarationen är slutskatten i princip beloppsmässigt klar.

Nedan beskrivs hur Skatteverket ska agera i olika situationer.

  1. Skatteverket har vidtagit åtgärder för att få betalt före beslut om att inleda skuldsanering och gäldenären betalar skattefordran efter inledandebeslutet men före beslut om skuldsanering

I denna situation råder det inte något förbud för gäldenären att betala en fordran som ingår i en skuldsanering. Det saknas även rättslig grund för gäldenären att kräva återbetalning från borgenären. Även om Skatteverket inte har vidtagit någon åtgärd för att få betalt efter inledandebeslutet kan åtgärderna innan beslutet medföra att betalningen inte ska anses som frivillig och då bör Skatteverket ändå göra en återbetalning. För att Skatteverket ska kunna bedöma om en betalning är frivillig eller inte krävs att gäldenären kontaktar Skatteverket och meddelar att han eller hon inte kände till att fordringen ska ingå i skuldsaneringen och att betalning därför skett av misstag eller okunskap.

  1. Skatteverket har vidtagit åtgärder för att få betalt efter beslut om att inleda skuldsanering och gäldenären betalar efter inledandebeslutet men före beslut om skuldsanering

Har Skatteverket vidtagit en åtgärd för att få betalt av gäldenären efter ett beslut om att inleda en skuldsanering kan inbetalningen inte anses som frivillig. Skatteverket ska självmant beakta att den fordran som betalats ingår i skuldsaneringen och en återbetalning ska göras till gäldenären.

  1. Skatteverket har vidtagit åtgärder för att få betalt efter beslut om skuldsanering och gäldenären betalar

Efter ett beslut om skuldsanering har gäldenären befriats från sitt betalningsansvar och Skatteverket har därför inte rätt att vidta åtgärder för att få betalt för sin fordran. Skatteverket ska självmant beakta att den fordran som har betalats är bortsanerad och återbetalning ska göras till gäldenären.

Hur mycket ska återbetalas?

Skatteverket ska bara återbetala det belopp som överstiger vad gäldenären totalt ska betala enligt beslut om skuldsanering. Återbetalning får inte göras förrän beslutet om skuldsanering har vunnit laga kraft.