Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Skattetillägg)

Datum: 2015-09-10

Dnr: 131 473018-15/111

Sammanfattning

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet från den 1 november 2013, Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen (dnr 131 658829-13/111).

Ändringen av ställningstagandet är föranlett av att bestämmelsen om obetydligt skattebelopp inte ska tillämpas när Skatteverket tar ut skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts.

Frågeställning

I vilka situationer får Skatteverket inte ta ut skattetillägg eller inte fatta beslut om efterbeskattning på grund av att skattebeloppet eller avgiftsbeloppet är obetydligt?

Gällande rätt m.m.

Skattetillägg får inte tas ut om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller passiviteten är obetydligt (49 kap.10 § 3 SFL). Med skatt avses även de avgifter som skattetillägg kan tas ut på (49 kap 3 § andra stycket SFL).

Efterbeskattning enligt 66 kap. 27 § 1-3 SFL får inte beslutas om den avser ett obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp (66 kap. 28 § andra stycket SFL).

Skatteverket har i ett ställningstagande den 17 juni 2005 ”Beloppsgräns för uttag av skattetillägg och för eftertaxering och efterbeskattning” (dnr 130 358414-05/111) ansett att 10 procent av ett prisbasbelopp är ett obetydligt skattebelopp.

I förarbetena till skatteförfarandelagen anser regeringen att Skatteverkets bedömning i ställningstagandet från 2005 även fortsättningsvis bör vara vägledande (prop. 2010/11:165 s. 1117).

I bilaga till Skatteverkets ställningstagande från 2005 behandlas beloppsgränser i vissa speciella situationer nämligen när det finns fel inom olika skatteslag, flera fel inom ett skatteslag och fel under flera taxeringsår eller redovisningsperioder.

Begreppet taxeringsår finns inte i skatteförfarandelagen. Det har ersatts med beskattningsår. Begreppet eftertaxering har i skatteförfarandelagen ersatts med efterbeskattning.

Ett prisbasbelopp ska beräknas för varje år (2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken).

Bedömning

Skatteverket anser att ett skattebelopp eller avgiftsbelopp är obetydligt om det uppgår till högst 10 procent av ett prisbasbelopp.

Med skattebelopp avses den faktiska skatten utom i underskottsfall. I dessa fall jämställs med faktisk skatt en fjärdedel av minskningen av underskottet.

Ett underlåtet skatteavdrag ska inte jämställas med ett skattebelopp. Bestämmelsen om obetydligt skattebelopp (49 kap. 10 § 3 SFL) ska därför inte tillämpas när Skatteverket tar ut ett skattetillägg på den grunden att ett skatteavdrag inte har gjorts (49 kap. 9 § SFL).

Det är prisbasbeloppet för det år som den aktuella deklarationen rätteligen har eller skulle ha lämnats som ska tillämpas.

Skatteverkets bedömning av beloppsgränser i bilagan till ställningstagandet från den 17 juni 2005 Beloppsgräns för uttag av skattetillägg och för eftertaxering och efterbeskattning (dnr 130 358414-05/111) gäller även när bestämmelserna om obetydligt belopp i skatteförfarandelagen ska tillämpas. Vad som sägs om taxeringsår ska då gälla beskattningsår.