Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 527672-15/111

Kammarrätten i Göteborgs dom den 31 augusti 2015, mål nr 2601-14 Redovisningsperioderna februari och april 2011

Sammanfattning

Kammarrätten har ansett att den omständigheten att ett bolag genom avtal upplåter en idrottslokal till flera hyresgäster samtidigt inte hindrar att bolagets tillhandahållanden kan kvalificeras som en upplåtelse av fastighet som är undantagen från mervärdesskatt.

Skatteverket delar kammarrättens bedömning i detta avseende. Domen kommer inte att överklagas.

Referat

Ett bolag som ägs av en förening bedriver sin verksamhet i hyrda lokaler. Bolaget hyr i sin tur ut idrottslokalerna samt tillhandahåller ett flertal olika tjänster till föreningen och andra hyresgäster. Detta innebär att flera av lokalerna används samtidigt av både föreningen och andra hyresgäster. Föreningen har rätt att kontinuerligt och varaktigt använda lokalerna medan andra hyresgäster använder lokalerna återkommande men under en begränsad tid vid varje tillfälle.

Huvudfrågan i målet var om bolagets upplåtelser i andra hand ska anses utgöra från skatteplikt undantagen upplåtelse av fastighet eller skattepliktig korttidsupplåtelse av lokaler för idrottsutövning. Detta har betydelse för bolagets avdragsrätt för ingående skatt. Kammarrätten kommer till slutsatsen att den omständigheten att bolaget hyr ut lokaler till flera hyresgäster samtidigt inte är ett hinder för att vissa av uthyrningarna kan kvalificeras som skattefri upplåtelse av fastighet. Kammarrätten anser att det utmärkande och mest dominerande inslaget i bolagets tillhandahållande till föreningen är det kontinuerliga användandet av lokalerna under längre tid, vilket kännetecknar uthyrning av fast egendom. Tillhandahållandet ska därmed anses vara en sådan upplåtelse av fastighet som är undantagen från mervärdesskatt.

Vidare anser kammarrätten att utmärkande för bolagets tillhandahållande i andra fall är att hyresgästerna bereds tillfälle att utöva idrott under en begränsad tid. Det är idrottstjänsten som är det dominerande inslaget i tillhandahållandet och därmed anser kammarrätten att dessa tillhandahållanden är mervärdesskattepliktig korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning.

Skatteverkets kommentar

Kammarrätten anser att upplåtelse av en idrottslokal till flera hyresgäster samtidigt inte hindrar att tillhandahållandena kan bedömas som en mervärdesskattefri uthyrning av fastighet. Skatteverket delar kammarrättens bedömning i detta avseende. Domen kommer inte att överklagas.

Kammarrättens bedömning avviker från Skatteverkets tidigare uppfattning. Skatteverket har för avsikt att utfärda ett ställningstagande som förtydligar verkets uppfattning om mervärdesskatt i samband med upplåtelse av idrottslokaler- och anläggningar.

Referenser

3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200, ML)

3 kap. 3 § första stycket 10 ML

3 kap. 11 a § ML

7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML

Prop. 1996/97:10

C-284/03 Temco Europe SA

C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne